An American Dream

Last week Kirk Douglas, one of the great Hollywood legends died at the blessed age of 103 years. Kirk Douglas, yes he is the father of actor Michael Douglas, was the son of poor Russian-Jewish immigrants, so he very much incorporates the American Dream with his successes. America the land  of umlimited opportunities, for some it really does exist. Issur Danielovitsj Demsky, born in a family of poor immigrants became the great Hollywood star Kirk Douglas and his son is continuing this success. In his chart some very interesting planet positions can be expected , click on the download button below to see his chart.

With a view to his poor youth , the IC of the family root will problably be much afflicted. Indeed there are quite some negative indications to be seen there, Algol the most malefic star in the heavens is right on the IC! Venus the ruler of the familiy house is very weak in its detriment in Scorpio on the powerful South Scale, the merciless Scorpion’s Claw. Lord 4 is also placed in the ninth house of foreign countries showing that his parents were immigrants. On the basis of the chart you can often very clearly describe the situation in the family, which means that even if it was very bad, it is never just bad luck. It always belongs to your life as a necessity, otherwise it could not be seen in the chart

Powerful fixed stars on important points contribute a lot to success, though angular planets, planetary points and the synastry with the prenatal charts should always be analysed too. Every famous person will be famous in his own way sometimed because they really have a talent, sometimes because they catch the spirit of the times and sometimes because they persistently manifest themselves very strongly. With a view to the large amount of Mars in Douglas’ stars it may not come as a surprise that his most famous role probably was that of the gladiator Spartacus (the Hunter, The Eagle, the Wagon-Driver). This is confirmed by Mars / Lord 10  in its exaltation, Lord 10 indicates our tendencies in our public roles.

It is just as true that your family background has an important role to play in your life but it does not determine who you are. There are twelve houses in the chart and the fourth house is only one of them. People with difficult backgrounds can completely outgrow their family, your parents do not make you, as Issur Demsky’s chart shows. His success can be seen on other points in the chart where as many four powerful stars of the first magnitude elite are found. Succesful refined Agena (Venus-Jupiter) in the Centaur is on the MC, inspired Altair (Mars-Jupiter )in the Eagle is on the Ascendant,the Moon is on dynamic Capella (Mars-Mercury) in the Wagon-Driver near the cusp of the fifth house of creativity and on the fifth cusp itself there is Rigel (Jupiter-Mars) in Orion the Hunter.

Exalted Mars is on the cusp of the very weak twelfth house but by antiscion (position mirrored in the 0° Cancer-0°Capricorn axis) it conjuncts Mercury Lord 5 of creativity in the powerful 11th house so it does not remain locked up in the 12th house prison. This is exactly the story of Spartacus the rebellious slave/gladiator. The other malefic Saturn is Lord 1, the body and it is very weak retrograde in its detriment in Cancer in the sixth house of illness. Nothing much positive could be expected from such a Saturn. So it was, Douglas had many serious problems with his back, Saturn’s structures weakened by the dissolving Waters of Cancer point to a very instable vertebral column.   

Issur Danielovitsj Demsky


Afgelopen week overleed Kirk Douglas, een van de grote Hollywood-legendes die maar liefst 103 jaar oud is geworden. Kirk Douglas, inderdaad de vader van acteur Michael Douglas, was de zoon van arme Russisch-Joodse immigranten en belichaamt met zijn grote succes dus de Amerikaanse droom. Amerika als het land van de onbeperkte mogelijkheden, voor sommigen bestaat het echt. De arme immigrantenzoon Issur Danieloevitsj Demsky werd de grote, gevierde Hollywood-ster Kirk Douglas en zijn zoon is hard op weg het familiesucces voort te zetten. In zijn horoscoop moeten wel een aantal buitengewoon interessante standen te zien zijn, klik op de download-knop om de radix van Kirk Douglas te kunnen bekijken.

We mogen verwachten dat er wat opvallends te zien zal zijn rond het vierde huis met het oog op zijn arme jeugd. Op dat punt is er inderdaad behoorlijk wat spanning te zien, Algol staat op het IC dat de familiewortel beschrijft en Algol is de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel. Venus is de heerser van het vierde huis en deze Heer 4 staat uiterst zwak vernietigd in Schorpioen op de Zuidschaal, de Klauw van de Schorpioen die je meedogenloos afknijpt. Je kunt dus wel zeggen dat het er moeilijk bij staat, Heer 4 staat ook in het negende huis van het buitenland, wat laat zien dat zijn ouders immigranten waren. Je kunt heel vaak zoals in dit geval, de situatie in het gezin waarin iemand opgroeide op een heldere manier beschrijven. Dat wil dus ook zeggen dat hoe “’slecht”het gezin ook was waarin je op groeide, het nooit domme pech is, anders zou het niet in de horoscoop te zien zijn. Hoe het ook was , het hoort bij jouw leven.

Net zo waar is het dat je familie-achtergrond een belangrijke rol speelt in je leven, maar dat deze niet bepalend is. Er zijn twaalf huizen in de horoscoop en daar is het vierde er maar een van. Mensen kunnen een moeilijke familie-achtergond totaal ontgroeien, je bent je familie niet, zoals de horoscoop van Issur Demsky laat zien. Want op andere punten in zijn horoscoop zien we het succespotentieel, op markante punten staan maar liefst vier krachtige vaste sterren uit de elite van de sterren van de eerste magnitude. Op het MC  de succesvolle Agena uit de Centaur, op de Ascendant de bevlogen Altair uit de Adelaar (Mars-Jupiter) , op de Maan de zeer voortvarende Capella (Mars -Mercurius) uit de Wagenmenner en op de cusp van het vijde huis, relevant voor de creatieve beroepen, Rigel uit Orion de Jager (Jupiter-Mars).

Krachtige vaste sterren op belangrijke punten in de horoscoop dragen sterk bij aan succes, al kunnen ook planeten in hoekhuizen, planeetpunten of de synastrie tussen de radix en de eclips/lunatie voor de geboorte succes laten zien. Iedereen is beroemd  op zijn eigen manier, sommigen omdat ze iets echt goed kunnen, sommigen omdat de tijdgeest weten te pakken, weer anderen omdat ze zich domweg met veel kracht manifesteren. Gezien het hoge gehalte Mars-energie in de sterren van Douglas is het misschien niet zo vreemd dat  een van zijn meest bekende rollen die van de opstandige gladiator Spartacus is (de Jager, de Wagenmenner, de Adelaar). Dat wordt bevestigd door Heer 10 de verhoogde Mars, Heer 10 laat zien waar je in je publieke activiteit “als vanzelf” toe neigt.

De verhoogde Mars staat weliswaar op de cusp van het zeer zwakke twaalfde huis, maar via spiegelpunt (positie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) valt Mars op Mercurius Heer 5 van creativiteit in het sterke elfde huis en blijft dus niet opgesloten in het gevangenishuis, wat precies het verhaal van Spartacus de opstandige slaaf /gladiator weerspiegelt. De andere malefic Saturnus is Heer 1 en staat zeer zwak in vernietiging en retrograde in het zesde huis van ziekte. Daar mogen we niet al te veel goeds van verwachten en zo was het ook. Douglas had opvallend veel zeer ernstige problemen met zijn rug en een retrograde Saturnus in  het verslappende Water van de Kreeft wijst op een zeer instabiele wervelkolom.


The Wuhan virus

It was not immediately clear but the outbreak of the Wuhan virus in China has grown rapidy into a real epidemic. The region around the city of Wuhan where the virus made its first vitcims, is closed off from the outer world, the Chinese government is taking very strong measures. The question is of course what can be seen in the relevant charts of this outbreak? It is important to look at these charts from a perspective that makes sense. Knowing what has happened, we could always find something pointing in that direction. The most honest approach is therefore to imagine you would have lived in Wuhan, would you have seen then, that it might be better to get out off the city in January? 

The next question is of course which chart is to be used?  There are several possibilities, the ingress chart (the exact moment the Sun enters Aries again) for Peking or even Wuhan, the foundation chart of the People’s Republic, or the chart of the Great Conjunction of Saturn and Jupiter before the last emperor resigned? It seems like a good idea to look at the Aries ingress chart for Wuhan first, that is what a local astrologer would do to see what would happen to his city this year. Click on the download button below to be able to view this chart.

Is there is anything to be seen in this chart that would indicate serious trouble? If so, is there an indication of the nature of these serious events? The first thing striking the eye is Jupiter the ruler of the first and and the tenth houses placed on the MC. This means Wuhan wil be able to manifest itself very strongly in the world this year and this is true. Nobody had heard of the city till recently but now everybody knows it, although this did not happen in the way you would wish for.


The stars around this Jupiter do describe the situation quite effectively, Jupiter is on Lesath the very nasty Scorpion’s Sting and the MC itself is on Rasalhaque, the Serpent Bearer’s Head. Ophiuchus the Serpent-Bearer is strongly associated with medicine, the serpent is a symbol of the life-force to be contolled and balanced by the Bearer. With the knowledge we have now, this looks a bit threatening but from the perspective of the local astrologer checking the ingress chart, this is really not very alarming. Also the Sun/ Lord 6 of illness is not very strongly emphasized,although  it is placed in the first house (the city) opposed by the Moon but this is not very, very dramatic.    

However, what does strike the eye is retrograde Mercury right on the Ascendant in Pisces in its detriment AND fall, so it will definitely shows its very worst sides. By the houses – “in mundo” – Mercury aspects Jupiter as it as far from the Ascendant as Jupiter is from the MC, and this of course enhances its negative effects, even more strengthened by Neptune always creating chaos nearby. This begins to look like more that only moderately serious. Mercury can be associated with connections and roads so this would fit the closing off of the city, but because Mercury as “wind in the earth”’ also stands for earth-quakes maybe that would a first idea of what could happen. Of course, Mercury is also the general significator of the lungs, but this is a bit too much based on what we know now. In the winter ingress chart (no picture shown here), made for the moment the Sun enters Capricorn, this Sun gets on the MC in Wuhan showing that what is going to happen will happen there in winter.    

  

Het Wuhan virus

Het was niet direct duidelijk maar in China is de uitbraak van het Wuhan-virus tot een grote epidemie aan het uit groeien. De streek rond de stad Wuhan, waar het virus op dook, is afgesloten van de buitenwereld, de Chinese overheid neemt geen halve maatregelen. De vraag is wat daar astrologisch van te zien is en daarbij is het perspectief van waaruit de zaak wordt bekeken heel belangrijk. Met de kennis dat het virus is uitgebroken kan natuurlijk altijd wel wat gevonden worden dat er op wijst dat dat zou gaan gebeuren. Maar het eerlijkst is natuurlijk om er van uit te gaan dat je in Wuhan had gewoond en had je dan gezien dat het wellicht een goed idee zou zijn geweest om in januari weg te zijn?

Het volgende punt is welke horoscopen je zou moeten nemen? De mogelijkheden zijn de ingresshoroscopen (berekend voor het moment van de intrede van de Zon in Ram) voor Peking de hoofdstad, of zelfs voor Wuhan (China is groot), de horoscoop van de Volksrepubliek of misschien de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter waaronder het oeroude Chinese keizerrijk ten einde kwam. Als eerste lijkt het een goed idee om de ingresshoroscopen voor Wuhan te bekijken, een lokale astroloog zou dat ieder jaar doen om te zien hoe het zijn stad dat jaar zou vergaan. Klik op de download-knop hier onder om de ingress voor Wuhan te kunnen bekijken.


Is er iets in deze horoscoop te zien dat verontrustend is? Is er ook iets dat duidelijk een indicatie geeft over de aard van de problemen? Het eerste wat op valt in deze lokale ingress die alleen geldig is voor de stad en de regio, is dat Jupiter / Heer 1 op het MC staat. Dat lijkt heel goed te kloppen, het wijst erop dat de stad zich zeer krachtig in de buitenwereld kan manifesteren, en dat klopt ook wel. Niemand had tot voor kort van deze Chinese stad gehoord maar nu is hij in een klap over de hele wereld bekend, al is dat niet de bekendheid waar je op zit te wachten.

De sterren rond deze Jupiter / Heer 10  op het MC beschrijven de situatie wel treffend, Jupiter staat op Lesath de gifangel van de Schorpioen en het MC zelf op Rasalhaque, het hoofd van de Slangendrager. Ophiuchus de Slangedrager wordt sterk geassocieerd met de geneeskunde, de slang is immers de levensenergie die door de Drager gecontroleerd moet worden. In het licht van wat we weten is dat dreigend maar gezien vanuit het perspectief van de lokale astroloog die de ingress van zijn stad bekijkt, niet direct buitengewoon verontrustend. Ook de Zon / Heer 6 van ziekte wordt niet heel sterk benadrukt, weliswaar staat hij in het eerste huis en in oppositie met de Maan, maar dat is niet echt heel  dramatisch.

Wat wel in het ook springt, is Mercurius op de ascendant die in Vissen vernietigd en in val is en zich dus van zijn allerslechtste kant zal laten zien. Mercurius is in aspect met Jupiter Heer 1 via de huizen –“ in mundo” – Mercurius staat ongeveer even ver voorbij de Ascendant als Jupiter voorbij het MC. Dat benadrukt zijn negatieve invloed, die nog wordt versterkt door Neptunus die vlakbij staat en grote chaos veroorzaakt. Dit begint te lijken op een meer dan gemiddeld probleem. Mercurius heeft met verbindingen te maken wat een acceptabel beeld is van de quarantaine, maar het beeld van een ziekte staat niet zo op de voorgrond. Omdat Mercurius de algemene significator is  van aardbevingen, zou je misschien eerder daar aan denken. Mercurius is wel de algemene significator van longen en luchtwegen, maar dat is wel erg sterk gebaseerd op wat we nu weten.

In de ingress van de winter hier (niet afgebeeld), gemaakt voor Wuhan, voor het  exacte moment dat de Zon de Steenbok in gaat, komt die Zon pal op het MC, een duidelijke indicatie dat wat er dit jaar gaat  gebeuren in de winter gebeurt.  


An Enfant Terrible of fashion

Last week the famous French fashion designer Jean-Paul Gaultier, ended his long career with a last show. In the world of fashion Gaultier was seen as as an enfant terrible because of his daring and provocative style, for example he had some overweight and heavily tattoed models walk his shows. One of his creations was the pointed bra worn by Madonna during one of her world tours. Of course, it is very interesting to look in his chart for the reasons of this great succs, an instructive perspective to keep in mind is the question wether we would have send him on this career path, if young Jean-Paul had consulted us. Hey you star-gazer, can and should I be a great fashion-designer?

 His chart (click on the download button above to be able to view it) indeed gives clear indications for succes in a creative profession. The ruler of the tenth house of work is the Sun placed in the seventh house, so it will be easy for him to show himself  in the world. The Sun is in strong mutual reception with Venus, the planet of fashion and beauty through domicile and exaltation (the Sun being in the Venus sign Taurus and Venus in Aries, the exaltation of the Sun). This is a Venus in its detriment in Aries so strongly dominated by fiery and sharp Mars, a pointed bra yes. What’s more, the Sun through whichVenus will manifest itself is on the star Sharatan, one the Ram’s Horns!

The other Luminary the Moon is found a bit higher in the seventh house in its exaltation so it will not be harmed too much by combustion by the Sun which is so near. Two Luminaries in an angular house is not too bad for success as Ptolemy points out in his Tetrabiblos and there is still more, even closer to the descendant we see Great Benefic Jupiter Lord 5 of creativity. This expansive Jupiter has no essential dignity so it tends to exceeding limits, it does have a lot of acciddental dignity (manifestation power) though and it is on Mirach Princess Andromeda’s  Girdle (clothes!). Mirach is one of the few stars in the heavens with a pure Venus nature, the Andromeda constellation is explicitly associated with the arts.

So therre are quite some indications for beauty and creativity, although the martial influence is strong, so it will not be too sweet. This is confirmed on the other side of the chart. In the first house there is a retrograde Mars so moving contrary to the mainstream, which is placed on the South Scale. The South Scale is not only a royal star but also as the Scorpion’s Claw ruthless and uncompromising: enfant terrible. Of course, Venus is beauty but Mars is also associated with making clothes, you have to be able to handle the needle.

This amounts to an optimal combination of elegant Veus and sharp Mars, which is repeated on the Ascendant conjuncting royal Spica. Spica not only has a Mars-Venus nature, it also indicates great unexpected fame. Yes Jean-Paul you will a famous couturier it is shown that the stars will give you this.    

Enfant terrible in de mode

Vorige week kondigde de beroemde Franse couturier Jean-Paul Gaultier na een lange carrière aan te stoppen met ontwerpen na een laatste show. Gaultier werd in de mode-wereld gezien als een enfant terrible wegens zijn gewaagde ontwerpen en provocaties, hij liet bijvoorbeeld modellen met overgewicht en zware tatoeages zijn shows lopen. De spraakmakende punt-BH die Madonna droeg tijdens een van haar wereldtournees was ook een van zijn creaties. Het is natuurlijk uitermate interessant om eens in zijn horoscoop te kijken waar dat grote succes in de mode vandaan kwam. Een inspirerend perspectief daarbij is om je af te vragen of je de jonge Jean-Paul als hij bij je op consult zou zijn gekomen, ook die kant op zou hebben gestuurd. Waarde wichelaar, moet en kan ik mode-koning worden?

De radix (klik op de download-knop hierboven om deze te kunnen bekijken) geeft inderdaad duidelijke aanwijzingen voor groot succes in een creatief vak. De heerser van het tiende huis van het werk is de Zon die in het zevende huis staat, een hoekhuis waardoor hij zich goed in de wereld kan laten zien. De Zon is in sterke wederzijdse receptie via verhoging en teken (Zon in het Venus-teken Stier, Venus in Ram waar de Zon verhoogd is) met Venus, de planeet van de mode. Wel is dat een vernietigde Venus in Ram, sterk onder invloed van de scherpte en het vuur van Mars, zo kom je wel tot een punt-BH ja. De Zon waardoor deze Venus naar buiten komt, staat ook nog eens op Sharatan een van de Ramhorens!

Het andere Licht de Maan staat even verderop in het zevende huis in zijn verhoging en wordt daarom niet zo geschaad door de verbranding van de nabije Zon. Twee Lichten in een hoekhuis is niet gek voor succes, zo zegt Ptolemeus al in zijn Tetrabiblos en en dat is nog niet alles, ook de Grote Benefic Jupiter staat er, nog dichter bij de descendant. Jupiter is Heer 5 van creativiteit en is er ook niet vies van om grenzen te overschrijden, zeker als hij geen essentiële waardigheid heeft zoals hier. Deze accidenteel wel sterke Jupiter / Heer 5 staat op de ster Mirach de Gordel (kleding!) van de prinses Andromeda, een van de weinige sterren aan het uitspansel die een zuivere Venus-natuur heeft en het is een ster die nadrukkelijk met schoonheid verbonden is. 

Heel wat indicaties voor succes met schoonheid en creativiteit dus, al is de martiale invloed groot al te zoetelievig zal het allemaal dus niet worden. Dat wordt bevestigd aan de overzijde van de horoscoop, in het eerste huis staat Mars die retrograde is , dus tegen de stroom in gaat, en die op de Zuidschaal valt. De Zuidschaal is niet alleen een koninklijke ster, maar ook als de Schorpioensklauw een heftige, compromisloze rauwdouwer. Enfant terrible ja. Venus is natuurlijk de schoonheid van de kleding, maar ook Mars wordt geassocieerd met met de kleermakerij, het vaardig zelf hanteren van de scherpe naald.

Er is dus een optimale combinatie te zien van de schone Venus en de scherpe Mars, wat nog eens herhaald wordt op de Ascendant die conjunct de koninklijke Spica staat. Spica heeft niet alleen een Venus-Mars-natuur, maar geeft ook groot, onverwacht succes. Ja Jean-Paul je kunt en zult mode-koning worden, de sterren zullen je dat schenken.   


Hard Megxit

My apologies for the e-mails  you have been receiving this week, these were test mails in connection with site maintenance which is finished now.

If you have been on the throne for such a long time as the English queen Elisabeth, it is inevitable that on the long run you will have to deal with all the possible problems you could think of. Last week grand-son prince Harry – the sixth in line for the English throne – and his American wife Meghan Markle decided they wanted to step back as members of the royal family. They wanted less obligations and more freedom to life lives of their own, partly even outside the UK, one of the reasons seems to be the wild attacks launched again and again by the poisonous tabloid press on Meghan Markle. The Queen decided to make it a “hard Megxit”, Harry and Meghan will loose their royal titles, they will not receive any government money any more and they will have to  pay back the 2,8 million spent on the recent renovation of their London residence. Her Majesty was not amused.    

Such a change will of course be visible in the relevant charts and it is interesting to take a look at Meghan Markle’s chart, in a way she is in the centre of all this. Her natal chart will not be interpreted here this was done in another post, but it would be good idea to see what her current solar return shows. To understand returns clearly, what can be spotted in the return chart, will always manifest in the larger framework of the developments indicated by the progresions/directions. In this sense the progressions / directions are of prime importance in prediction, at the moment her Mars /Lord 10 of public activities is entering the crisis zone around Praesepe (“the second Algol” at 7° Leo)  and the Part of Fortune (the Part of the Moon)is moving over Terebellum, a star of fate and over the progressed South Node (sacrifice,) these progressions are not shown here.

In her current solar return (starting in August 2019) it can be seen that important things will happen this year. It is helpful to realise that a prognosis will always be done also on the basis of context information, if you know she has suffered so much from these poisonous tabloids and you have seen how the pair reacted, you will look a the chart from a certain perspective. In the return chart (click on the download button above to view it) what strikes the eye immediately is retrograde Jupiter Lord 4 and Lord 7 on the IC of family. Literally you can read here withdrawing, as Lord 7 Jupiter also brings in the relationship.

A little Dog

By antiscion (positions mirrored in the axis 0° Cancer- 0° Capricorn) the conjunction of retrograde Saturn and the South Node is on retrograde Jupiter on the IC. Stepping back is very much repeated here, Saturn is limitation, South Node is sacrifice and again we have the retrogradation. On the descendant of the realtionship is Neptune, wild Poseidon always creating chaos, in classical astrology we can use the ouer planets a mythical themes, but not as sign rulers. Planets changing signs are always worth some extra attention, the Moon has just enterd Libra, it is Lord 1 (Meghan)  in her natal chart, so this points toa  big change in her life. Mercury as return Lord 1 and 10 is obviously important, it is conjunct the Part of the Sun (“me”)  on bright powerful Procyon falling on the natal Ascendant. Procyon is the main star in the Big Dog, always defying authorities and doing things his own way. It is clear, she will choose for herself now. 

Harde Megxit

Mijn excuses voor de mailtjes die u deze week heeft ontvangen, dit waren testmailtjes in verband met het onderhoud aan de site dat nu afgerond is.

Als je al zo lang op de troon zit als de Engelse koningin Elisabeth, zie je onvermijdelijk alles wel een keer aan je voorbijtrekken. Afgelopen week besloten kleinzoon prins Harry – zesde in lijn van troonopvolging-  en zijn Amerikaanse vrouw Meghan Markle een stap terug te doen in hun verpichtingen als volwaardige leden van de Engelse koninklijke familie. Zij wilden meer eigen leven gaan leiden en dat deels buiten Engeland, ook omdat de altijd zo giftige boulevardpers Meghan Markle het afgelopen jaar zo op de huid zat. De koningin besloot er een “harde Megxit” van te maken, het kan maar Harry en Meghan verliezen wel hun koninklijke titels, krijgen geen geld meer van de overheid en ze moeten de kosten voor de recente renovatie van hun huis in Londen van 2,8 miljoen terugbetalen. Her Majesty was not amused.

Zo’n breuk zal natuurlijk wel in de relevante horoscopen te zien zijn en het is interessant om het eens te bekijken van de kant van de horoscoop van Meghan Markle. De geboortehoroscoop zullen we hier nu niet bespreken, dat is al eerder gedaan, het is een goed idee om de geldige solaar te bekijken. Voor een goed begrip van de solaar, wat te zien is in de jaarhoroscoop krijgt gestalte binnen de ontwikkelingen die de progressies /directies aangeven. In die zin hebben de progressies/ directies het primaat in de voorspelling, zij geven het kader aan waarbinnen de solaar zal uitwerken.Op het moment loopt de progressieve  Mars/ Heer 10 van publieke activiteiten in de horoscoop van Meghan Markle de crisizone bij Praesepe (“de tweede Algol”) binnen en het Pars Fortunae gaat over Terebellum, een van de sterren van het noodlot en over de inperkende Zuidkoop (progressies worden hier nu niet getoond)

In de solaar (die inging in augustus 2019) is ook direct te zien dat er een aantal belangrijke dingen zullen gebeurenmet betrekking tot familie. Het is goed je te realiseren dat het duiden van de ontwikkelingen die je in de horoscoop ziet, altijd gebeurt mede op basis van de kennis van de context. Als je weet dat Meghan Markle veel geleden heeft onder de giftige aanvallen van de boulevardpers en je hebt de reacties van het paar gezien, dan ga je wel op een beplaade manier naar een solaar kijken. In de jaarhoroscoop (klik op de downloadknop hierboven om deze te kunnen zien)  valt direct op dat Jupiter Heer 4 en Heer 7 in de solaar retrograde op het IC staat. Letterlijk kun je hier het terugtreden uit de familie lezen, Jupiter als Heer 7 brengt de relatie ook in beeld.

Een Kleine Hond

Via antiscion (positie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) valt de opvallende conjunctie van de retrograde Saturnus en de de Zuidknoop op deze retrograde Jupiter op het IC. Het thema beperken en terugtreden wordt wel heel nadrukkelijk herhaald hier, Saturnus is inperken, Zuidknoop is radicaal offeren en retrograde is terug gaan. Op de descendant staat Neptunus, de woeste zeegod Poseidon die altijd veel chaos en tumult veroorzaakt, de buitenplaneten kun je klassiek meeduiden als mythische thema’s. Planeten die het teken wisselen in een solaar zijn ook altijd extra aandacht waard en het is de Maan die hier net de Weegschaal is in gegaan, de Maan is Heer 1 (Meghan) dus dat duidt op een grote verandering. Ook Mercurius heeft als Heer 1 en heer 10 een belangrijke rol te spelen en Mercurius staat conjunct het Punt van de Zon (ik) op de ster Procyon conjunct de radix-Ascendant. Procyon is de hoofdster van de Kleine Hond die de autoriteiten uitdaagt en het op zijn eigen manier doet. Het is duidelijk: ze kiest nu voor zichzelf.

Big Ben Brexit

Soon it will finally happen, on the 31st of January the UK will officially leave the  EU exactly at 11:00 PM. This has triggered a discussion in the English parliament because a group of Brexit fans in the Conservative party wants to sound the Big Ben to celebrate that moment. The Big Ben is being renovated at the moment and it would cost 130.00 Euros to do that but they think this is a good investment which only goes to show how fierce the Brexit discussions have been. It is fascinating to see how the progressed Sun/ Lord 1 in the UK chart (based on the Great Conjunction of 1047!) has just entered its own sign Leo. The country (Sun/Lord 1) is taking back its power now that it has arrived in the sign it controls itself. I have often written about this entry in Leo as the Brexit moment on this blog.

Of course, it would also be interesting to take a look at the chart of the exact Brexit moment. It is however important to understand clearly what we are looking at, in the modern astrology world there is a tendency to make all kinds of event charts and to say then that the chart clearly mirrors the event. Now this does not make too much sense as an event is always embedded in a longer-term development of which it is only the climax. In this case the longer-term development is this movement of the progressed Sun on which you can base a clear prediction, an event chart will never give you this.    

Sometimes however an event chart is also the start of something and in that case it is more interesting, for example the moment soldiers rolled out the barbed wire to close off East-Berlin from the West, gives us a chart for the Wall. But what would be the meaning of the birth of Brexit?  Let it be very clear, this does not give us a new chart for the UK!! The most effective and powerful UK chart will remain the one of 1047, the Great Conjunction of Saturn and Jupiter preceding the invasion by the Normans. What we may expect though is some very specific and dramatic positions llustrating the importance of the event, Brexit is not nothing after all.

Indeed the chart of the Brexit moment (click on the downlaod button above to view it) shows some some appropriate positions. At 11:00 PM the MC/IC-axis reaches a position which strikes the eye. The IC-side of the axis is almost exactly on Pluto conjuncting Saturn nearby. This certainly mirors the change becoming reality at that moment and what is more Saturn is on Terebellum, one of three stars of fate, indicating that something that was expected for some time will happen now. Of course Saturn and Pluto have been in that position longer but it is the very fast moving MC/IC-axis making it specific for now.

The MC is on Pollux the royal star in the Twins, Pollux is the immortal Twin separated by death from his brother Castor. In the end they can still see each other, but Pollux has to stay with his brother in Hades for six months each year. Not ideal as it used to be and this shows what is happening here. The Moon is Lord 10 of the goverment and it is about to enter ist exaltation, it is also liberation from EU  bureaucracy, tally-ho we will be free, entering your exaltation is a bit of a champagn moment. This entry of exaltation takes place exactly on the MC in the UK 1047 chart. That is very specific, but it is again a planet part that Illustares the event very clearly. The Part of the power planet Sun, the solar  essence is in the very first grade of Leo indicating the new power relation.                


Big Ben Brexit

Binnenkort is het zover, op 31 januari zal Engeland de EU officieel verlaten en wel precies om 23:00. Er is nu ook discussie ontstaan in het Britse parlement omdat een groep leden van de Conservatieven de Big Ben wil luiden om dat moment te vieren! De Big Ben wordt op het moment echter gerenoveerd en het zou 130.000 Euro kosten om dat voor elkaar te krijgen, maar dat vinden deze parlementsleden goed besteed, wat weer eens laat zien hoe fel de discussies over Brexit zijn geweest. Het is fascinerend om te zien hoe in de horoscoop van het Verenigd Koninkrijk (gebaseerd op de Grote Conjunctie van 1047! ) de Zon/ Heer 1 in progressie net zijn eigen teken Leeuw is binnen gegaan, het land  (Zon / Heer 1) neemt weer de macht over zichzelf terug nu het in het teken komt dat door de Zon/ Heer 1 zelf wordt beheerst. Op deze blog heb ik daar al vaker over geschreven.

Nu is het natuurlijk ook interessant om eens te kijken hoe de horoscoop van het exacte moment van de Brexit er uit ziet.  Het is dan wel zaak om helder te begrijpen waar we dan naar kijken, er bestaat in de huidige astrologie een te grote neiging om horoscopen van allerlei gebeurtenissen te maken om vervolgens te concluderen dat de horoscoop die gebeurtenis duidelijk laat zien. Dat heeft niet zoveel zin want een gebeurtenis is altijd ingebed in een ontwikkeling op langere termijn waarvan het alleen de climax is. Die ontwikkeling op langere termijn is in dit geval de progressieve Zon / Heer1 die zijn eigen teken binnen gaat en waarop je een duidelijke voorspelling kunt baseren. Met een losse gebeurtenishorosoop kan dat natuurlijk niet, het is maar het ultieme eindpunt van een langere ontwikkeling.

Maar soms is het ook het begin van iets en dan is zo’n horoscoop wel interessanter, bijvoorbeeld het moment dat Oost-Berlijn werd afgesloten van het Westen door het uitrollen van prikkeldraad geeft ons de geboortehoroscoop van de Muur. Maar wat is de betekenis van de geboorte van Brexit? Laat het duidelijk zijn, dit geeft ons geen nieuwe horoscoop van Engeland, de meest effectieve horoscoop van Engeland is en blijft die van 1047, van de Grote Conjunctie die vooraf ging aan de invasie door de Normandiërs. Wat je wel mag verwachten is dat de Brexit-horoscoop iets zal laten zien van het beslissende, dramatische moment dat de Brexit ook daadwerkelijk is. Het blijft natuurlijk niet niks.

Inderdaad laat de horoscoop van het Brexit –moment (te downloaden door op de knop hierboven te klikken) wel de nodige toepasselijke standen zien! Om 11 uur ’s avonds bereikt de MC/IC –as een wel heel opvallende positie. De IC-kant van de as komt vrijwel exact conjunct Pluto te staan terwijl Saturnus daar heel dichtbij staat, dat weerspiegelt natuurlijk de grote verandering die op dat moment realiteit wordt.  Daar komt nog eens bij dat Saturnus op de ster Terebellum staat, een van de drie sterren van het noodlot die altijd aankondigt dat iets ingrijpends wat al langer werd verwacht, nu gaat gebeuren. Natuurlijk staan de langzaam bewegende Pluto en Saturnus hier al langer, maar de MC/IC-as beweegt heel snel en maakt het specifiek voor dit moment.

Het MC valt op Pollux de koninklijke ster uit de Tweelingen, Pollux is de onsterfelijke Tweeling die door de dood gescheiden wordt van zijn sterfelijke broer Castor. Ze blijven uiteindelijk wel bij elkaar maar Pollux moet de helft van het jaar bij zijn broer in de Hades zijn, ideaal zoals het was is het niet meer en dat weerspiegelt wat er gebeurt. Heer 10 van de regering is de Maan en die staat op het punt naar zijn verhoging te gaan, tsja het is ook een bevrijding van de Brusselse regelzucht, dat heeft wel iets feestelijks, naar je verhoging gaan is als een knallende champagnekurk. Deze overgang vindt plaats exact op het MC van de Engelse horoscoop!  Dat is al heel specifiek, maar het is weer een planeetpunt dat de kers op de astro-taart is. Het is het Punt van de Zon, de essentie van de energie van de Zon,  de planeet van de macht dat op dat moment net in de eerste graad van de Leeuw, het teken van de Zon staat, wat de nieuwe machtsverhouding aangeeft.