Algol onthoofdt de Bitcoin

De afgelopen maand is gebeurd waarvoor in de financiële wereld al lang werd gewaarschuwd , de koers van de Bitcoin is in een duikvlucht beland. Sinds half december lijkt er aan de spectaculaire stijging in 2017 van de koers van de meest bekende crypto-munt een einde te zijn gekomen.  Een scherpe daling is ingezet , waarschijnlijk doen de late instappers van vorig jaar hun cryptomunten nu in hoog tempo weer van de hand, terwijl de ware speculant wacht tot de bodem bereikt is om dan fiks in te kopen. In de post van vorige week werd de horoscoop van de bitcoin gepresenteerd, de tijd en de datum van de geboorte van de bitcoin zijn exact bekend, alleen de plaats is wat onzeker omdat het niet vast staat wie de ontwerper  van de crypto-munt is. Met de woonplaats van de waarschijnlijke ontwerper Hal Finney, kwamen we echter tot een horoscoop die heel  goed overeenstemt met de werkelijkheid  van de digitale munt op een groot aantal punten.

BITCOIN

Klik op de link hierboven om de radix van de Bitcoin te kunnen bekijken, voor een bespreking van de horoscoop verwijs ik naar de post van vorige week. De echte test of een horoscoop werkt, zit hem natuurlijk niet alleen in de duiding van de radix, maar vooral in de effectiviteit van de voorspellingstechnieken, de progressies, de solaren en de lunaren.  Als die het “leven”’ van de bitcoin helder genoeg weerspiegelen, dan is dat een bevestiging van de radix. Daarbij moeten we wel kritisch blijven natuurlijk, als je vastbesloten bent positieve aanwijzingen voor iets te vinden  in een horoscoop, zul je die waarschijnlijk wel vinden. Dat is ook de reden waarom er terughoudend moet worden omgegaan met de  correctie van horoscopen, dat blijft in de meeste gevallen een wat glibberige aangelegenheid.

Desondanks is correctie van horoscopen uitgegroeid tot een ware plaag, ook met de online- databanken, hoe handig die ook zijn, moet je oppassen, men zegt het er niet altijd bij als er gecorrigeerd is. Het is altijd een gevaar voor de astroloog die de diepste, vormende krachten van de kosmos bestudeert om te denken dat hij met zijn technieken dan ook alles kan doorzien. Zo zijn er zelfs dwazen die alle horoscopen consequent tot op de seconde corrigeren, wat getuigt van een gebrek aan inzicht in astrologie en een totaal gebrek aan zelfkritisch vermogen. In sommige gevallen kun je een horoscoop wel corrigeren op een aanvaardbare manier, maar er zijn geen technieken die het mogelijk maken dat bij elke horoscoop te doen. Het is verbazend hoe sterk de weerstand tegen deze verstandige bescheidenheid is in Astro-land .

                            BITCOIN 2

Goed, we zijn dus gewaarschuwd, bij het zoeken naar aanwijzingen dat de radix van de Bitcoin klopt, moeten we heel kritisch te werk gaan en alleen die aanwijzingen accepteren die er erg heel duidelijk uitspringen. De neiging om kleine positieve indicaties te gaan sprokkelen moet resoluut de kop in worden gedrukt en het is belangrijk om zoveel mogelijk het “’voorspellingsperspectief” aan te nemen. Dat wil zeggen dat je je voorstelt dat je zou moeten voorspellen hoe de koers van de Bitcoin zich gaat ontwikkelen het komende jaar omdat je nu ook wilt gaan investeren. Het eerste jaar dat het waard is om te bekijken is 2013, aan het einde van 2013 was er voor het eerst een korte piek in de waarde van de Bitcoin te zien. Komt dat terug in de solaar van 2013 gemaakt op basis van de Bitcoin-radix?

BITCOINSOLAAR 2013

Wat direct in het oog springt, is de Noordknoop conjunct het MC, de Noordknoop is sterk verbonden met succes en expansie, niemand kan zeggen dat dit behoort tot het sprokkelhout (dat wil zeggen een opeenstapeling van kleine aanwijzingen die iets moeten gaan bewijzen wat je  per se wilt bewijzen). Ook valt Heer 10 op die zich sterk kan manifesteren in het eerste huis  en via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0°Steenbok ) pal op het MC staat! Verder staat de ascendant van de solaar op de krachtige vaste ster van de eerste magnitude Altair, de hoofdster van de Adelaar die zeer gedecideerd opwaarts wiekt. Dat Heer 1 Saturnus conjunct het Pars Solis staat, ook wel het Pars van Overvloed genoemd, verwerpen we als sprokkelhout,  maar er zijn drie hele duidelijke aanwijzingen in de solaar voor een piek in de koers.

Zoals vorige week al werd genoemd, loopt in 2017 de directie van de MC/IC –as over de koninklijke sterrenas Antares/Aldebaran wat de koninklijke koersstijging weerspiegelt. Echter  de solaar voor 2018 laat zien dat het dit jaar minder zal gaan. Solaarheer 1 is Venus die ernstig verzwakt wordt door verbranding, de solaar-Zuidknoop, verbonden met inkrimpen en beperkingen, valt op de radix-ascendant en op de ascendant staat de zeer krachtige Algol,de grote kosmische koppensneller verbonden met massale verliezen.  En dat is beslist geen sprokkelhout!

BITCOINSOLAAR 2018

 

 

De geboortehoroscoop van de Bitcoin

Een van de meest besproken onderwerpen van 2017 is ongetwijfeld de Bitcoin, de digitale munt waarvan de koers vorig jaar ongekende hoogtes bereikte. Heel wat mensen hoopten met de Bitcoin snel rijk te worden en daardoor schoot de koers op een extreme manier de ruimte in, terwijl iedereen zijn hart vast hield omdat deze zeepbel ieder moment uiteen zou kunnen spatten. De afgelopen dagen heeft de cryptocurrency inderdaad fors aan waarde verloren , al is het maar de vraag of daarmee de hele zaak op instorten staat. Met een dalende koers worden ook de speculanten wakker die goedkoop willen inkopen en dat zou natuurlijk weer compenserend kunnen gaan werken.

BITCOIN

 

Als cryptocurrency heeft de Bitcoin een duidelijk geboortemoment , het is immers niet meer dan een complex programma, dat op een bepaald moment werd geactiveerd. Dat gebeurde allemaal in de digitale wereld, dus is het moment van de geboorte ook precies geregistreerd, op 3 januari 2009 om 18:15:05 GMT (!!!) werd de eerste Bitcoin ge-“mined” zoals men dat noemt, wat je zou kunnen vertalen met “digitaal opgedolven”. Het verschijnen van cryptovaluta – want er zijn er meer dan alleen de Bitcoin –kon verwacht worden,  er is immers een brede algemene tendens  gaande tot loskoppeling van de concrete realiteit op vele vlakken. Dat zie je bijvoorbeeld in de steeds brutalere leugens van politici als Donald Trump, de “alternatieve feiten” maar ook in het gemak waarmee mensen door onbewezen beschuldigingen in de digitale media ernstig geschaad kunnen worden. Deze algemene subjectivering en loskoppeling  van concrete feiten uit zich op monetair gebied in de ontwikkeling van digitale valuta, die helemaal niets meer met een concrete munt te maken hebben.

Al zijn de precieze tijd en datum bekend, de plaats die we nodig hebben om een horoscoop te berekenen, geeft meer hoofdbrekens . Het is namelijk niet bekend wie de ontwerper van de Bitcoin is, het enige wat bekend is, is het Japanse pseudoniem van de ontwerper, Satoshi Nakamoto, maar wie daar achter schuil gaat, is onduidelijk. Een van de meest waarschijnlijke kandidaten is echter de Amerikaanse ICT-expert Hal Finney die op het moment van de geboorte van de Bitcoin werkzaam was in het Californische Menlo Park. Finney was de ontvanger van de eerste Bitcoin-transactie, afkomstig van Satoshi Nakamoto en hij zat dus sowieso dichtbij het vuur, erg dicht. Het lijkt dus geen onverantwoorde speculatie als we zijn woonplaats op dat moment als geboorteplaats nemen en dat levert de volgende horoscoop op, klik op de link hieronder om de radix van de Bitcoin te kunnen zien.

BITCOIN

Een munt in algemene zin als middel voor de handel is Mercurius en in deze horoscoop staat Mercurius in het twaalfde huis van geheimen. Dat is natuurlijk wel heel passend voor een crypto-currency, die met zoveel geheimen en onduidelijkheden omgeven is. Crypto is Latijn voor overdekken, vandaar de cryptes onder kerken, en dit overdekken is precies wat de ontwerpers voor ogen hebben. Ze willen het geld onttrekken aan overheidstoezicht, waardoor de Bitcoin direct zeer aantrekkelijk wordt voor criminelen, die ook onder het twaalfde huis vallen. Huis 12 heeft in essentie te maken met het breken van regels en beperkingen en de consquenties daarvan. Mercurius staat op een krachtige ster van de eerste magnitude Altair, de hoofdster van de Adelaar, die grote bevlogenheid geeft.

Mercurius is ook via een zeer sterke wederzijdse receptie verbonden met Saturnus die Heer 1 is en door zijn retrogradegang aan geeft dat het hier tegen de normale stroom in gaat. Heer 10, een andere belangrijke huisheer, is Jupiter van rijkdom en expansie die ook in het geheime twaalfde huis staat, maar via spiegelpunt ( planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0° Steenbok) pal op het MC staat. Het crypto-element wordt zo zeer sterk benadrukt, want niet alleen staat Heer 10 in Huis 12, antiscia hebben ook met verborgen zaken te maken.

Op het MC staat de ster Yed Prior, de Linkerhand van de Slangendrager waarbij als trefwoorden “immoreel, schaamteloos, revolutionair”’ worden gegeven. De Slangendrager is een al te handige gladjakker en wat de linkerhand doet, daar weet niemand wat van. Het Pars Fortunae, die je in deze context als de kernkwestie kunt zien, staat op cusp 3 van routine-uitwisselingen en Heer 3  is Venus die net zijn verhoging in is gegaan en zich dus opgelucht heeft losgemaakt van het toezicht (dispositie) van Saturnus in het vorige, vaste teken Waterman. Het lijkt allemaal heel goed te kloppen en bij een digitale valuta, mercurialer krijg je het niet, zou je mogen verwachten dat het planeetpunt van Mercurius, de Mercurius-essentie,  ook benadrukt wordt. Via spiegelpunt (verborgen) staat het Punt van Mercurius met de formule Asc+  PF – Pars Solis  op het IC, tegenover de autoriteiten op het MC dus.

Het lijkt allemaal een heel sprekend en passend beeld, maar het is inmiddels bekend van de proof en de pudding, werkt dit ook in progressies en met solaren?  Ja! De MC/IC-as is vorig jaar over de koninklijke sterrenas Antares-Aldebaran gelopen, wat de koninklijke koersstijging verklaren kan. In de solaar van 2018 die net is ingegaan, staat  echter Algol de onthoofder op de ascendant, dat ziet er spannend uit, er zullen koppen gaan rollen in verband met de Bitcoin! Volgende week zullen we dit wat nader bekijken.

 

                                BITCOIN KOERS

Een wankelend Spaans koninkrijk?

Hoe ziet het er uit voor Spanje in 2018, de problemen met de Catalanen waarvan ongeveer de helft los van Spanje verder wil, zijn nog altijd verre van opgelost. Het conflict is ook al lang geen beschaafd gesprek meer over meer autonomie, het wordt hard en met het mes op tafel uitgespeeld. De gemoederen zijn zo hoog opgelopen dat radicale groeperingen wel eens aan het gebruik van geweld zouden kunnen gaan denken. Alle reden dus om eens blik te werpen op de voor Spanje relevante horoscopen en daarbij gaan we in eerste instantie uit van de “mundane radix”, de horoscoop gemaakt voor het exacte moment van de Grote Conjunctie (“GC”) van Saturnus en Jupiter, die vooraf ging aan de stichting of het ontstaan van de eenheidsstaat die Spanje (nog?) is .

                        CATALAANSE DEMONSTRATIE

Klassieke astrologen gaan om dat moment te vinden het liefst zo ver mogelijk terug, de kern van de astrologie is immers dat de radix alles bepaalt en radix, dat is Latijn voor wortel. Dat is heel anders onder moderne mundane astrologen, die altijd proberen uit te gaan van een zo recent mogelijke horoscoop. Dat is niet zo vreemd want de modernen geloven immers aan de verregaande macht van de mens om de loop van zijn leven en ook die van de geschiedenis te bepalen dus iedere historische wending, wordt als een nieuwe start gezien. Dat gaat echter tegen de kern van de astrologie in omdat alles uiteindelijk bepaald wordt door de eerste wortel-energie, belangrijke gebeurtenissen in de historie zijn dus maar zelden te zien als een echt nieuw begin. Een goed voorbeeld is Rusland, het moderne Rusland begint natuurlijk niet met de revolutie, zoals sommige moderne astrologen menen, de revolutie is gewoon een van de gebeurtenissen gegeven door de Russische mundane radix uit 848.

Zoekend naar een goed moment voor het begin van Spanje, komt al snel de datum 19 januari 1479 naar voren, de dag dat de vader van Ferdinand van Aragon stierf en Ferdinand koning van Aragon werd. Ferdinand was getrouwd met Isabella van Castilië en de samenvoeging van Aragon en Castilië werd de kern van wat Spanje zou worden. Eerder was er al vanaf 419 een Visigotisch rijk geweest op het Iberisch schiereiland, dat min of meer een was, maar de connectie van dit rijk met Spanje is wat indirect. Des te meer omdat Spanje daarna eeuwenlang Moors was, geregeerd door Arabische moslims, en pas onder Ferdinand en Isabella werd de ‘’Reconquista” de eeuwenlang durende herovering van Spanje op de Moren voltooid met de inname van Granada.

GC SPANJE

Er is dus alle reden om de Grote Conjunctie die vooraf ging aan 1479 als mundane radix voor Spanje te nemen met Madrid als hoofdstad, klik op de link hierboven om deze GC te kunnen bekijken. De potentie voor het koloniale wereldrijk dat Spanje al snel zou worden is te zien in de krachtige stand van de GC zelf, deze staat in het tiende huis, waarbij Jupiter, de planeet van rijkdom en expansie heel sterk en vruchtbaar is in het eigen teken Vissen. Saturnus is Heer 10 en Heer 9 van verre landen (koloniën) en staat onder dispositie van deze zo positieve en sterke Jupiter , die de mindere kantjes van de malefic Saturnus ruimschoots compenseert. Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) staat de GC in oppositie met de verhoogde Zon in Ram, die ook Heer 4 van de ”afkomst” is. Dit is de Reconquista, de heroïsche  (Zon verhoogd) strijd tegen de Moren die met een klinkende overwinning werd bekroond , de verhoogde Zon  / Heer 4 valt op de ster Sheratan, de Zuidelijke Ramshoren, een nogal gewelddadige ster met een Saturnus/ Mars-natuur.

Het valt ook op dat er naast de krachtige GC in het tiende huis in Vissen maar liefst drie planeten in het twaalfde huis staan, wat de kracht weer ondermijnt. Mercurius, Heer 1, bevindt zich in dit zelfdestructieve huis (al ontsnapt Mercurius deels via zijn antscion op het IC) net als de vervaarlijke Mars in vernietiging op Algol, dat is beslist een stand om in de gaten te houden. De grote vraag is natuurlijk hoe het er nu uitziet  in de solaren en progressies en nog belangrijker, gaan de spanningen het komende jaar verminderen?

SPANJE SOLAAR 2017

In de solaar die geldig was vanaf half april 2017 valt direct op dat Heer 1 Mars is, die ook hier weer staat op Algol, de ster van chaos die je je hoofd doet verliezen.  Een in de solaar herhaalde radix-stand is altijd van groot belang, net als een planeet op een hoek, hier Jupiter die er altijd uit wil breken. De Maan is in de solaar zojuist zijn vernietiging ingegaan, staat onder dispositie van Saturnus en loopt in op de conjunctie met het antiscion van Saturnus. De Maan is Heer 4,  de oppositie tegen de centrale regering (Heer 10) , maar ze ontkomen dus niet aan de macht van Heer 10. Dit alles laat de situatie duidelijk zien.

In april 2018 begint een nieuw solaar en daarin komt de vervaarlijke Mars-op-Algol niet terug,  wat natuurlijk een positief teken is. Maar de hoeken van de solaar laten wel andere zorgelijke standen zien, zoals Mercurius die in de solaar Heer 12 van zelfdestructie is en vanaf het MC de hele solaar domineert. De Ascendant van de solaar valt tussen Castor en Pollux, en het thema van de Tweelingen waarbij een broer in de strijd het leven laat, lijkt hier wel heel passend. Dat de strijd nog niet voor bij is , wordt bevestigd  door Pluto de altijd overrompelende Heer van de Hades die pal op de descendant staat. We mogen dus nog wel wat vuurwerk verwachten uit Barcelona in 2018!

SPANJE SOLAAR 2018

 

Dit zijn de dagen van Alcyone

 

Deze dagen rond de winterzonnewende staan traditioneel bekend als de “dagen van Alcyone’’ of op zijn Engels als de ‘’Halcyon days”. De Alcyone waar het hier om gaat, is echter niet de bekende Pleiade waarnaar de hoofdster van het ongelukkige Zevengesternte vernoemd is en die nu in de eerste graad van de Tweelingen staat. De (H)alcyone die de laatste dagen van het jaar hun naam gaf, is een andere, zij is de dochter van Aeolus ,de god van de wind.  Deze Alcyone was zeer gelukkig getrouwd met Ceyx de koning van Trachis en hun huwelijk was zo liefderijk dat Alcyone en Ceyx elkaar vaak  spelenderwijs  Zeus en Hera noemde. Die vergelijking met het hoogste goddelijk paar beviel echter Zeus niet en toen Ceyx op reis ging over zee, zweepte de oppergod de wind zo op dat het schip van Ceyx verging en hij verdronk. Uiteindelijk had Zeus spijt van zijn impulsieve actie en veranderde het koppel in ijsvogels om hun grote liefde, die ook door de dood heen stand hield, te eren.

                            IJSVOGEL

Dat is ook de reden waarom de ijsvogel in het Engels de ‘’ Halcyon” heet maar de symbolische verbinding van de ijsvogel met deze tijd van het jaar gaat veel dieper dan alleen een losse associatie via de naam. In het Nederlands geeft het” ijs”in de naam al aan dat de vogel verbonden wordt met de winter, er wordt gezegd dat hij broedt in de dagen rond de winterzonnewende. In die dagen de ”Halcyon days”, zorgt de god van de wind Aeolus, de vader van (H)alcyone ervoor dat het windstil is zodat zijn ijsvogel-dochter rustig kan broeden. Dit is een duidelijke parallel met de terugkeer van het licht, in de stilte van de dagen rond de winterzonnewende, wordt er gebroed op een nieuwe geboorte. In het Christendom wordt dit als Kerstmis gevierd, de geboorte van God’s Zoon op aarde als het goddelijk licht.

Wie de ijsvogel wel eens heeft gezien, zal deze associatie van de ‘’Halcyon” met de terugkeer van het licht wel begrijpen. De ijsvogel heeft een prachtige oranje-blauwe kleur, en wie geluk heeft kan hem in deze dagen as een kleurige vonk in de grauwe, slapende natuur zien oplichten. Hij is letterlijk de brenger van het licht in deze donkere dagen. Maar er is meer, want er wordt soms ook gezegd dat de ijsvogel een drijvend nest maakt en dat het daarom zo van belang is dat de wind blijft liggen. Het water is altijd een symbool van de begeerte en je kunt dus zeggen dat het broeden van de ijsvogel een overwinning op de begeerte aankondigt. De associatie met Jezus wandelend over het water van het Meer van Galilea waar Hij ook de storm doet bedaren is natuurlijk snel gemaakt en zeker niet te ver gezocht, de symbolische betekenis is hetzelfde.

De ijsvogel is een zeer behendige visser die zich van een tak boven het water als een vonkelende pijl omlaag kan storten om zijn buit uit het water op te duiken.  Daarom wordt hij ook de konig-visser, in het Engels de King Fisher,  genoemd en daarmee zijn we  direct bij de Visserkoning, de gewonde koning die zo’n centrale rol speelt in de Graalmythe. De vis is een zeer spiritueel symbool daarom zijn er zoveel vissers onder de discipelen en zegt Jesus hen tot “vissers van mensen” te willen maken. De vis is het goddelijk bewustzijn dat levend in het water van de aardse begeerte verbonden is met het hogere. De gewonde Visserkonig in de Graalmythe is een beeld van Christus en de ijsvogel is in de windstilte rond de winterzonnewende de smaragden flonkering die de vis-ziel uit het water opduikt en in zijn drijvende nest broedt op het nieuwe dat gaat komen. We zien hier symbolen  uit diverse tradities samenvloeien om te verduidelijken wat er in de stille dagen rond de winterzonnewende  in essentie gebeurt.

                            VISSERSKONING

 

Pegasus Astrologisch Advies wenst u allen een voorspoedig en succesvol 2018!

Pippa Middleton: zuster Venus

Twee weken geleden werd op deze blog de horoscoop geduid van Kate Middleton, de echtgenote van de Britse kroonprins William, een eclips in haar radix liet zien waarom zij zo hoog kon trouwen. Nu is het natuurlijk bijzonder interessant de horoscoop van Kate Middleton eens te vergelijken  met die van haar zus Pippa, die inmiddels ook tot de bekende Britten is gaan behoren. Toen haar zus Kate trouwde, trok Pippa veel aandacht met haar bijzonder elegante verschijning, boze tongen beweerden dat Pippa de show had gestolen en haar zus had overschaduwd met haar stralende optreden.  Hoe het ook zij, in de horoscoop van Pippa Middleton mogen we wel wat zuster-thema’ s verwachten, klik op de link hieronder om haar radix te kunnen bekijken.

PIPPA

Wat direct in het oog springt in haar horoscoop is Venus, die op de ascendant staat en in de vele betekenissen die de planeet kan hebben al veel verklaard van haar leven. Als eerste is daar natuurlijk Venus als de planeet van de schoonheid en de elegantie, dit is de reden dat ze op het koninklijk huwelijk van haar zus zoveel aandacht trok. Een planeet die een aspect met een kleine orb maakt met de ascendant, heeft altijd invloed op het uiterlijk en omdat Venus in conjunctie is met de ascendant met iets meer dan een graad afstand, zal zich dat bij Pippa Middleton zeer uitgesproken laten zien. Maar deze Venus duidt niet alleen op een elegante,  aantrekkelijke verschijning, in deze  dominante positie laat de planeet nog veel meer zien.

                                    PIPPA 1

Venus is namelijk ook de heerser van het derde huis, en inderdaad is een van de betekenissen van het derde huis: zussen. Zonder ook maar iets van haar leven te weten hadden we puur op basis van deze positie van Venus al kunnen zeggen dat een of andere situatie of gebeurtenis die met haar zus te maken heeft, een grote rol zal spelen in haar leven. Venus is retrograde en dat wil zeggen dat wat met Venus te maken heeft niet het gewone patroon volgt maar tegen de stroom in gaat en dat kun je wel zeggen. In conjunctie met de zo prominente Venus staat de andere vrouwelijke planeet de Maan, die behalve een heel aantal andere dingen, ook de algemene significator van zusters is, van vrouwelijke personen in je naaste omgeving dus die een grote rol in je leven spelen.  Deze Maan  van zusters in conjunctie met Heer 3  van zusters op de ascendant staat op , ja daar heb je hem weer, Regulus, het trotse en machtige Leeuwenhart “dat naar de troon leidt”!!

Omdat het de “zuster-conjunctie” Maan-Heer 3 is die de energie van het Leeuwenhart op pakt, is het haar zuster Kate die tot koninklijke hoogte zal opstijgen niet Pippa zelf, want Heer 1 (Pippa) is de Zon. Maar die zo krachtige conjunctie staat wel in haar eerste huis dicht bij de ascendant dus zal ze er zelf ook heel direct veel profijt van kunnen trekken. Dat zie je direct terug in haar beroepsmatige activiteiten, ze werkt voor het familiebedrijf, een zeer succesvol  verzendbedrijf voor feestartikelen dat door haar moeder werd opgezet.  Venus heeft natuurlijk te maken met feest en plezier, en Venus is Heer 10 van het beroep en van de moeder, terwijl de Maan ook weer de algemene significator van de moeder is.  Het zal duidelijk zijn dat het hoge huwelijk van haar zus, ook het bedrijf geen windeieren heeft gelegd, Pippa deed al snel het boek “Celebrate:  a year of festivities for families and friends ”verschijnen.  Alle belangrijke, bepalende thema’s haar leven weven zich rond deze Venus –Maan conjunctie, wat niet zo vreemd is omdat deze zo krachtig is.

Dat het financieel wel snor zit met Pippa, zie je aan het tweede huis, waar de Zon pal op de cusp staat, wat niet zo slecht is, al heeft de Zon niet echt veel waardigheid. De heerser van het tweede huis echter is een essentieel zeer sterke Mercurius die verhoogd en in eigen teken  in het tweede huis staat. Mercurius is handel en daar komt haar geld vandaan, dat Mercurius net retrograde de Maagd is binnen gegaan, laat zien dat ze terug grijpt op wat er al was, de handel die door haar moeder was opgezet.  Jupiter, de aanduider van “veel” , staat heel sterk in eigen teken en als heerser van het vijfde huis in het vierde huis van de familie. Dat is ook niet echt verkeerd, het vijfde huis geeft als het tweede van het vierde , het geld uit de familie aan, Pippa groeide op in financieel  heel prettige  omstandigheden . Jupiter is ook Heer 8 van het geld van de partner, ze is inmiddels ook behoorlijk “hoog” getrouwd met de steenrijke, adellijke James Matthews, die haar ten huwelijk vroeg met een peperdure diamanten ring.

                                            PIPPA HUWELIJK

 

 

PEGASUS ASTROLOGISCH ADVIES WENST U  ALLEN EEN  ZALIG KERSTFEEST!

 

 

                                              ICOON GEBOORTE VAN CHRISTUS

De fatale schoonheid van Christine Keeler

Het was een onopvallend berichtje in de krant deze week dat “call-girl” Christine Keeler,  inmiddels 75 jaar oud en levend in povere omstandigheden, overleden was. Dat was  begin jaren ‘ 60 wel anders, toen Keeler het dramatische middelpunt was van de zeer beruchte Profumo-affaire in Engeland , die uiteindelijk leidde tot het aftreden van de Britse premier.  De verkiezingen die kort daarna werden gehouden, liepen uit op een verlies van de door de affaire in discrediet geraakte Conservatieven en bracht de Labour-partij aan de macht. Christine Keeler heeft toen dus wel het een en ander in beweging gezet, al is haar verhaal in wezen vrij simpel. De ravissante, piepjonge schoonheid Keeler verkeerde in die tijd als “gezelschapsdame” in hogere kringen en had een korte affaire met de minister van Defensie, John Profumo.

Door allerlei verwikkelingen kwam dat uit , maar het werd onbeheersbaar toen bleek dat Keeler in dezelfde tijd het bed deelde met de militaire attaché van de Russische ambassade. Daardoor groeide de zaak uit tot een kwestie van nationale veiligheid, en moesten niet alleen minister Profumo, die de affaire aanvankelijk ontkend, maar ook de premier het veld ruimen. Keeler zelf belandde korte tijd in de gevangenis wegens meineed, of er ooit sprake is geweest van spionage is onduidelijk, maar het lijkt onwaarschijnlijk.  De beruchte affaire heeft het leven van  Keeler zwaar getekend, ze slaagde er nooit meer in om een stabiel leven op te bouwen, en stierf uiteindelijk in behoorlijk armoedige omstandigheden.

CHRISTINE KEELER

De horoscoop van Keeler zal dus ook wel de nodige spanningen laten zien, na die korte periode waarin ze in hogere kringen verkeerde, is het altijd heel moeizaam gebleven. Dat het niet makkelijk voor haar zou worden, laat haar geboortehoroscoop inderdaad duidelijk zien, klik op de link hierboven om haar radix te kunnen bekijken. Christine Keeler groeide op in uitermate armoedige omstandigheden in een plaatsje aan de rand van London en dat zie je meteen terug. Pal op het IC staat Pluto, de vorst van de onderwereld wat al niet zo prettig is , terwijl Heer 4, de Zon in Vissen, die de omstandigheden in het gezin beschrijft, in zeer sterke negatieve receptie is met Mercurius, als Heer 1 het meest uitgesproken Christine Keeler zelf. Heer 4 staat namelijk in het teken waarin Mercurius vernietigd en in val is, Mercurius / Heer 1 staat in het teken waarin de Zon / Heer 4 vernietigd is.

Dat ziet er helemaal niet fijn uit, het gezin schaadt Keeler en zij heeft er een hekel aan, en zij zegt in een van de boeken die ze over haar leven schreef, dat ze doodsbenauwd was voor haar stiefvader. Ze merkte al op heel jonge leeftijd dat ze een enorme aantrekkingskracht had op mannen, die nauwelijks van haar af konden blijven.  Die fatale, onweerstaanbare  schoonheid, die haar leven tekende,  heeft te maken met de meest opvallende constellatie in haar horoscoop, de drie planeten in Stier. De Maan staat samen met Saturnus Heer 10 van het beroep conjunct de andere malefic, een vernietigde Mars , die zich dus van zijn slechtste kant zal laten zien. De Maan is weliswaar in verhoging in Stier, wat positief is, maar de conjunctie met de beide malefics laat weinig heel van die positieve invloed.

Deze op zich al zo moeilijke constellatie bevindt zich in het twaalfde huis van zelfdestructie, geheimen en eenzaamheid en ook nog eens op Algol, de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel. Algol is de afzichtelijke Gorgoon Medusa met slangen op haar hoofd in plaats van haren, maar Medusa wordt ook afgebeeld  als een zeer verleidelijke, onweerstaanbare vrouw. Dat is zo omdat Medusa als  het ware de samenballing is van alle begeertes,  gesymboliseerd door de slangen die het hoofd (het denken)  beheersen. Een belangrijke stand op Algol geeft je het vermogen anderen het hoofd te laten verliezen, ze mee te slepen in hun begeerte.

                             KEELER 1

Dat heeft Christine Keeler wel gemerkt, en ook de onthoofding verbonden met Medusa heeft zich laten zien, uiteindelijk traden zowel een minister en een premier af als gevolg van haar activiteiten en verloor zelfs een partij de verkiezingen. Dat deze overweldigende Algol-invloed er heel sterk uit zou komen , kun je zien aan de oppositie die het Algol-stellium via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0°Kreeft -0° Steenbok) maakt met Venus in het tiende huis van het publieke optreden. Al die Algol-kracht stroom er dus uit via Venus, de planeet van de vrouwelijke verleidelijkheid! Wat op valt is dat Venus bijna stil staat, net als Mercurius Heer 1, Keeler zelf, alsof ze een van schrik bevroren konijn is in de helle koplampen van de publiciteit. Een planeet in het tiende huis is heel zichtbaar, maar als hij stil staat is hij heel zwak en heeft geen kracht om dingen naar zijn hand te zetten.

Dat klopt ook , want uiteindelijk was Keeler zelf het grootste slachtoffer van de affaire, de meeste andere betrokkenen kwamen met minder schade weg. Dat is te begrijpen als je de enorme spanningen en zwaktes in deze horoscoop ziet, het Algol-stellium in het twaalfde huis, Pluto op het IC  conjunct het antiscion van het Algol-stellium, in oppositie met Venus die stil staat, Heer 1 die stil staat, de kwaadaardige Hyaden op de ascendant( teleurstellingen en tegenslag) en nergens een sterke planeet die tegenwicht  of een ontsnappingsweg kan bieden. Het is een extreem moeilijke horoscoop, die dus leidde tot een extreem moeilijk leven.

 

Queen Kate

Vorige week werd in deze blog de horoscoop van Meghan Markle bekeken, de toekomstige echtgenote van prins Harry en in haar horoscoop was haar “hoge” huwelijk goed te zien. Maar hoe zit dat met Kate Middleton, de vrouw van prins William, Harry’s broer,die naar alle verwachting koning zal worden, of zijn vader Charles nu wel of niet nog een tijdje de troon zal zitten. Kate Middleton is nog hoger getrouwd dan Meghan Markle en je mag verwachten dat haar radix wel wat bijzondere standen laat zien rond het thema relatie.  We worden inderdaad niet teleurgesteld, klik op de link hieronder om de geboortehoroscoop van Kate Middleton te  kunnen bekijken.

KATE MIDDLETON

Wat meteen in het oog springt in deze horoscoop, is dat Kate Middleton werd geboren vlak voor een Volle Maan. Dat is al heel veelzeggend want dat is het moment in de cyclus dat de Maan op zijn zwakst is. De Maan wordt dan geheel opgevuld door het licht van de Zon en heeft geen eigen kracht meer, de wezenlijke lunaire functie van het reflecteren van het licht van de Zon, komt dan op zijn hoogtepunt. Dat beschrijft natuurlijk heel goed het leven van iemand waarin de bepalende factor een man is, die koning zal gaan worden. Daar komt nog eens bij dat dit geen gewone lunatie is, het is een  hele speciale  lunatie op de knopenas, en dat is een altijd een eclips, in dit geval een Maansverduistering. Dus is de Maan niet alleen volledig afhankelijk van de Zon, haar licht verdwijnt zelfs helemaal in de schaduw van de Zon, wat heel toepasselijk is en dit thema heel sterk intensiveert.

                              KATE AND WILLIAM

Er werden natuurlijk meer vrouwen geboren rond dit tijdstip en alleen Kate trouwde met prins William, de zo bepalende verduistering van de Maan  wordt juist in haar horoscoop heel precies geactiveerd. De Zon is namelijk Heer 1, het meest uitgesproken Kate zelf, en dus is ze persoonlijk direct verbonden met de eclips. Daar komt nog bij dat Heer 7 als aanduider van de relatie een vierkant met kleine orb maakt met de Zon, waardoor ook haar huwelijk direct wordt verbonden met de eclipsstand. Net als bij Meghan Markle staat Saturnus in verhoging , verhoging is altijd een beetje  idealiserend, los van de gewone realiteit, en dat kun je wel zeggen. Saturnus staat ook nog op Spica, een koninklijke ster, die je verder kan brengen dan je op basis van je achtergrond of afkomst had mogen hopen.

Wat die afkomst betreft, bijna op de cusp van het vierde huis, staat Jupiter, de algemene significator van rijkdom. Nu komt Kate Middleton niet uit een oud aristocratisch geslacht, maar ze is niet veel te kort gekomen in haar jeugd, het was zeker een upper class gezin. Het geld werd voornamelijk verdiend met een zeer succesvol  verzendbedrijf voor feestartikelen (Jupiter is Heer 5 van plezier)  dat door de moeder van  Kate werd opgericht. Dat bedrijf was zo’n groot succes dat niet alleen de vader van Kate, maar ook haar zus Pippa er aan mee werkten en Kate zelf ook voor korte tijd. Je kunt dus wel zeggen dat Jupiter als Heer 5 van plezier bijna pal op het IC een grote rol speelt in het gezin.

Het wordt ook steeds duidelijker dat de zeven planeetpunten in de analyse van de horoscoop en in de prognose een hele belangrijke rol spelen. De zeven planeetpunten geven door hun positie en aspecten met kleine orb (niet meer dan twee graden)  heel specifieke, individuele en zeer krachtige accentueringen. De planeetpunten zijn zo individueel omdat ze heel snel verschuiven , ze worden berekend op basis van de ascendant . Je kunt ze zien als de essentie van de planeetenergie en als die essentie zich met een planeet  of een hoek verbindt, geeft dat een speciale, sterke intensivering van die energie.

In de horoscoop van Kate staan er maar liefst vijf planeetpunten op hoeken. Nu moet je daar een beetje voorzichtig mee zijn want rond een Volle Maan komen vier punten automatisch, vanwege de formule waarmee ze worden berekend, op de Asc/Desc-as. Dat telt dan alléén mee als er ook nog een aspect is met een planeet. Dat is hier het geval, de punten van de Zon (man), de Maan (vrouw), Venus (liefde) en Mercurius (noodzakelijke keuze) staan vierkant op Saturnus, de verhoogde Heer 7 van de partner op de koninklijke Spica! Op het MC , de positie, staat bovendien het Punt van Jupiter, de overwinning die om niet geschonken wordt en het punt van Saturnus staat sextiel en driehoek de vier punten op de Asc/Desc-as. Met zes punten geactiveerd voornamelijk via Heer 7 weten we dat er iets heel bijzonders zal zijn rond de relatie.

KATE PARSEN

 

Eindelijk wat leuks voor de Britten: een koninklijk huwelijk

Het is kommer en kwel in het perfide Albion, als gevolg van de Brexit zakt de economie verder in, premier May wankelt van de ene blunder naar de volgende stommiteit, en er waren die rampzalige flat-brand en de vele aanslagen. Maar gisteren kwam er dan eindelijk eens een keer wat positief nieuws, waar de Britse media dan ook meer dan gretig aandacht aan besteedden. Het voormalige enfant terrrible van de Windsors en de tweede zoon van Charles en Diana, prins Harry, gaat trouwen. Hij vroeg de Amerikaanse gescheiden actrice Meghan Markle ten huwelijk, die ook nog eens geen blauw bloed in aderen heeft. In het verleden was een huwelijk met een gescheiden burgermeisje voor de koninklijke familie een absolute  faux pas, maar zelfs Elisabeth ziet nu geen bezwaren. De Engelsen hebben weer iets om naar uit te kijken .

MEGHAN MARKLE

Het is interessant om  een blik op te werpen op de horoscoop van Meghan Markle, die onder meer bekend werd door haar rol in de populaire Netflex-serie Suits, klik op de link hierboven om haar radix te kunnen bekijken.Haar ascendant valt in een krachtig deel van de dierenriem, in het laatste stuk van de Kreeft, precies tussen de vaste sterren Procyon en Pollux. Het is in zo’n geval altijd de vraag welke ster van de twee we moeten kiezen en het principe bij de selectie is: degene die er het dichtste bij staat. Nu staat Procyon net ietsje dichterbij dan Pollux, maar Pollux staat van de twee weer het dichtste bij de zodiak. Pollux is een koninklijke ster die veel succes schenkt en een ster van strijd in wereld, Pollux heeft een pure Mars-natuur. Dat zou natuurlijk wel passend kunnen zijn gezien haar grote succes en ook omdat Markle een strijdbare voorvechtster van vrouwenrechten is.

 

                              MEGHAN MARKLE

Aan de andere kant, ook Procyon kan veel succes geven, als zeer heldere hoofdster van de Kleine Hond is hij verbonden met het verhaal van het handige beest dat de gevestigde machten te slim af. Dat zou ook weer goed kunnen passen bij haar strijd voor de positie van vrouwen, de Kleine Hond staat op wacht voor prinses Europa, een symbool voor de ziel en het vrouwelijke. Welke ster ook de grootste invloed heeft (en we kunnen ze misschien wel alle twee mee duiden), ze zijn allebei verbonden met groot succes en strijdbaarheid en dat is er zeker. Daar komt nog eens de Zon bij, die als Heer 2 bij cusp 2 essentieel sterk staat in eigen teken en een driehoek maakt met het MC met een zeer kleine orb. Dat is niet gek voor de financiën en voor succes, het verbindt de stralende koninklijke kracht van de Zon met de loopbaan.

De heerser van het tiende huis is Mars die in val in het twaalfde huis staat, maar die zwakte wordt gecompenseerd door weer een nauw aspect van Heer 10 op het MC en de plaatsing van Mars op weer een Hondster, de zeer krachtige Sirius. Via een aspect of een wederzijdse receptie kan een planeet ontsnappen aan een plaatsing in het verzwakkende twaalfde huis. Er zijn dus behoorlijk wat aanwijzingen voor succes, maar zien we ook het “hoge” huwelijk terug? De koninklijke Zon driehoek MC en de koninlijke Pollux op de ascendant kun je als aanwijzingen in die richting zien, maar om dit specifiek te onderzoeken kijk je naar Heer 7. Heer 7 is een verhoogde Saturnus die conjunct Jupiter de planeet van de adel staat, en verhoging heeft iets te maken met onwerkelijkheid, wat dus allemaal wel past bij een sprookjeshuwelijk in hoge kringen.

Jupiter, de planeet van de hogere kringen en de adel, wordt nog benadrukt door de voor de liefde relevante Arabische punten. Het planeetpunt van Venus (formule Asc + Pars Solis – Pars Fortunae) staat op 8.29 Ram in oppositie met Jupiter. Het Pars van het Huwelijk (formule: Asc + Cusp7 – Venus) staat op 5.26 Boogschutter in sextiel met Jupiter en onder dispositie van Jupiter. De specifieke nadruk ligt dus sterk op Jupiter en niet zozeer op de Zon, en dat klopt ook wel want Harry zal als vijfde in de lijn van opvolging hoogstwaarschijnlijk nooit koning zijn.

MEGHAN MARKLE PROGRESSIES

Wat laten de progressies van het moment zien? Daar mogen we natuurlijk wel de nodige ontwikkelingen verwachten. Het eerste dat opvalt is dat de Maan, die ook Heer 1 is en dus extra belangrijk, over de descendant gaat en van het ene Saturnusteken naar het andere. Saturnus is Heer 7 dus de focus blijft sterk op relaties, alleen verandert er iets (tekenovergang), het wordt vast, de Maan (ook Heer 1) gaat de vaste Waterman binnen. Het Pars Fortunae herhaalt de focus op Saturnus / heer 7-omdat het PF de Steenbok in gaat en daarmee Saturnus / Heer 7 activeert. Het Pars Solis (formule is het omgekeerde van die van het PF), de essentie van de energie van de Zon, gaat richting MC  (het PS beweegt achterwaarts in progressie) wat op een koninklijk hoogtepunt wijst. De progressieve Zon staat op het Pars Fortunae, de essentie van de energie van de Maan, het vrouwelijke en zo zien we een zeer toepasselijk verbinding van het mannelijke en vrouwelijke. Ook de hier niet afgebeelde solaar windt er geen doekjes om, Saturnus , Heer 7 uit de radix staat daarin pal op het MC het hele jaar te domineren.

                            MEGHAN AND HARRY

Don Corleone is niet meer

Deze week overleed in een gevangenis in Parma Salvatore “Toto” Riina, die als Capo dei Capi in de jaren ‘ 80 en ‘90 dood en verderf zaaide op zijn geboorte-eiland  Sicilië en ver daarbuiten.  Riina werd geboren in het beruchte Corleone, een dorp dat een onwaarschijnlijk hoog aantal maffia-bazen  voort bracht. Daarmee zijn we meteen al via een zijweg in de astrologie aangeland want een naam is nooit toevallig en Corleone is niets anders  dan het Hart (Cor)  van de Leeuw (Leone), dat wil zeggen Regulus.  Zoals bekend voert deze meest koninklijke ster van de koninklijke sterren ‘’ naar de troon”  en dat is de reden dat van de vele stoffige dorpen op Sicilië juist dit dorp zo berucht werd. Dat het deze naam draagt, is een signatuur dat de Regulus-energie er een sterke invloed heeft.

                                 CORLEONE

Het leven van Riina werd totaal bepaald door zijn geboortegrond, waarin de familie natuurlijk een hele grote rol speelde. Cosa Nostra (“ Onze Zaak”), de Siciliaanse maffia ontstond ooit in de negentiende eeuw uit groepen die onder leiding van rentmeesters voor de rijke grootgrondbezitters de orde handhaafden en het vuile werk opknapten. De band met de grond en de familie was vanaf het ontstaan van Cosa Nostra heel hecht en dat is altijd zo gebleven. In de horoscoop van Riina springt dat ook direct in het oog.  Op het IC staat een opvallende conjunctie van Pluto de Heer van de Onderwereld en een retrograde Jupiter in verhoging. Jupiter is de heerser van het  achtste huis van de dood en het twaalfde huis van geheime zaken, dat de twee malefic-huizen invloed hebben in het huis van de familie is wel heel toepasselijk. Klik op de link hieronder om de radix van Riina te kunnen bekijken.

TOTO RIINA

De retrogradegang van Jupiter wijst er op dat alles gaat volgens traditionele codes en de invloed van Pluto behoeft geen verdere uitleg. Het Pars Fortunae, de zieshonger staat bijna op de cusp van het twaalfde huis van verborgen zaken en dus onder dispositie van weer die familie-Jupiter op het IC. Heer 4 is de Maan die een sextiel maakt met Venus, die Heer 1 en dus het meest uigesproken Riina zelf is. Heer 1 staat ook weer onder dispositie van Jupiter en de Maan Heer 4 van de familie maakt een vierkant met Saturnus Heer 10 van het “beroep”.  Jupiter en het  IC staan op Castor en Pollux, de Tweelingen en benadrukken zo nog een keer het thema van familie en broers. De Tweelingen blijven zelfs door de dood heen met elkaar verbonden wat de sterke familiebanden weerspiegelt. Castor en Pollux trekken samen ten strijde, waarbij Castor om komt, ook dat kun je als beeld letterlijk nemen, de hele familie is bij Cosa Nostra betrokken.

Riina stond bij zijn mede-maffiosi bekend als “’La Belva” ofwel ‘’het Beest” vanwege zijn uiterst gewelddadige en genadeloze manier van optreden. Op zijn ascendent staat de ster Hamal een van de Ramshorens, ook wel de “Dodelijke Wond”’ genoemd ,waarvan de trefwoorden “bruut, gewelddadig, wreed, misdaad met voorbedachten rade”’ de spijker op zijn kop slaan. Met de hoorn wordt gestoten en de Ram is zeker geen vredige constellatie, de aard van Hamal wordt beschreven met de beide malefics Saturnus en Mars. De heerser van het tiende huis van het beroep staat op de ster Facies in het negende huis, wat er op wijst dat internationale contacten een grote rol zullen spelen , maar Facies laat zien dat ook dit niet al te vredig zal verlopen. Facies is een nevel in het gezicht van Cheiron de Boogschutter, alle onrustige drijfkracht van de Centaur, half-mens half-paard, wordt verbonden met een blinde woede, beschreven wordt door de Zon/Mars natuur van de ster. Facies heeft een bijzonder slechte, gewelddadige reputatie. Je kunt in een horoscoop niet zien wat het ethische niveau van een mens is, er zijn zeer kwaadaardige types die veel planeten hebben die essentieel sterk staan , maar je kunt soms wel  meerdere aanwijzingen zien voor gewelddadigheid, zoals in dit geval.

In de jaren ’80 kwam Riina op het toppunt van zijn macht. De Corleonesi, de familieclan van Het Beest moordde de rivaliserende maffia-clans uit en voerde een zeer gewelddadige oorlog tegen de staat. Van 1981 tot 1993 is de zo centrale en sterke benefic Jupiter, die op Pluto staat, de Firdar-heerser en inderdaad was dit de periode dat hij als Heer van de Onderwereld kon heersen. Maar in 1993 is het voorbij met de sterke Jupiter-Firdar en keren de kansen, de veel zwakkere malefic Mars neemt het over en in ‘ 93 wordt Riina gearresteerd om niet meer vrij te komen.

                                     TOTO RIINA

 

 

De horoscoop van “House of Cards”

Vorige week werd de radix van Kevin Spacey bekeken, de acteur die zo ongenadig van zijn voetstuk is gevallen wegens beschuldigingen van seksuele intimidatie. In zijn horoscoop was zijn val duidelijk te zien, maar het is natuurlijk ook zeer interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop van de serie waarmee Spacey wereldfaam verkreeg. Dit is het zo bejubelde House of Cards, waarin Spacey een genadeloze machtswellusteling speelt, die uiteindelijk zelfs president  van de VS wordt. De serie was te zien op Netflix, en de productie werd vrijwel onmiddellijk stil gelegd na de “val” van Spacey, terwijl er alleen nog maar beschuldigingen zijn geuit en er nog niets is bewezen. Het lijkt er dan wel op dat Spacey grenzen heeft overschreden, maar het staat nog zeker niet vast!

Daar gaat het hier niet over en je kunt ook niet in een radix zien of iemand schuldig is of niet, wat interessant is, is de horoscoop van de serie. Om een horoscoop van een serie te kunnen maken, zou je het tijdstip van de eerste uitzending kunnen nemen, als dat te achterhalen valt. Wat echter ook heel goed werkt, is de horoscoop van de lunatie die vooraf ging aan de eerste uitzending, dan heb je ook geen tijdstip nodig. Van een lunatie, een Volle of een Nieuwe Maan, is het exacte tijdstip immers altijd bekend en deze techniek blijkt in de praktijk heel goed te werken. Klik op de onderstaande link om deze lunatie te bekijken, deze horoscoop kunnen we gebruiken als de geboortehoroscoop van House of Cards.

HOUSE OF CARDS

Wat onmiddellijk in het oog springt, is de Maan die als Heer 10 van de loopbaan in het tiende huis staat. Dat geeft direct het hoofdthema aan, het draait allemaal om het veroveren van een steeds hogere positie. Het feit dat de Maan in oppositie staat met de Zon heeft op zichzelf genomen geen betekenis, we zijn immers uitgegaan van een lunatie en alles wat automatisch voortkomt uit je keuze van techniek kan niet worden mee geduid.  In dit geval wordt de Volle Maan echter sterk extra benadrukt, niet alleen door dat de Maan Heer 10 is, maar ook omdat de lunatie via antiscion ( planeetposities gespiegeld in de as 0 °Kreeft – 0° Steenbok) op de knopenas valt! Een lunatie op de knopenas is een eclips en hier is dus een eclips via antiscion te zien. De lunatie is een Volle Maan dus het thema is de verduistering van de Maan door de kracht van de Zon,die op de expansieve Noordknoop staat.

Wat hier dus in feite wordt getoond, is dat het licht van de Zon, die de koning is, zijn volk of zijn tegenstrevers helemaal overstraalt. Bij Volle Maan vult het licht van de Zon de Maan helemaal en wordt de Maan helemaal onthuld zoals zij is, een weerspiegelaar van het licht van de Zon. Dat gaat dus allemaal over de macht van de Zon, de koning. De Zon staat in Waterman in vernietiging en zal zich dus op zijn minst aangename manier tonen, Spacey speelt in de serie een genadeloze machtswellusteling. De conjunctie met de Noordknoop, die veel succes kan schenken, maakt hem heel sterk, je kunt de Noordknoop zien als een soort super-Jupiter.

                                   House_of_Cards

Aan de andere kant van de lunatie wordt de nadruk op het machtsthema herhaald, de Maan / Heer 10 staat niet alleen als Heer 10 in Huis 10, hij staat ook op de sterrenhoop Prasesepe, de Lege Kribbe. Praesepe is een soort tweede Algol, een zeer kwaadaardige ster die dood en verderf kan zaaien, de sterrenhoop symboliseert de resten van de Kreeft, die door Hercules werd vertrapt. In de praktijk blijkt Praesepe vaak  te maken  te hebben met een teugelloze machtswellust die tot chaos,  geweld en verdeeldheid leidt.  Ook de eerste Algol is in het spel, deze staat conjunct de Zuidknoop die via antiscion op de Maan op Praesepe valt.  Het is deze samenballing van Algol en Praesepe op de lunatiegraad op de Knopenas, die de serie zijn succes schenkt. Mensen “luisteren” graag  naar deze mythische verhalen, er is niets nieuws onder de Zon, alleen de  uiterlijke vormen veranderen, maar de kern nooit.

De andere sterren op belangrijke punten maken het plaatje rond. De koninklijke Spica op de ascendant heeft te maken met groot succes, meer succes dan je ooit had durven dromen. De zeer krachtige Procyon, de hoofdster van de Kleine Hond op het MC, is ver bonden met thema van de slimme, handige doorbijter die uiteindelijk de heersende machten te slim af. En om het helemaal  af te maken , de in deze horoscoop zo centrale lunatie valt op de ascendant/descendant-as  in de radix van Kevin Spacey!