Darwin en de onzin van de evolutie

Kort geleden ontstond er een rel omdat een bioloog het had gewaagd in zijn proefschrift de dogma’s van de evolutieleer enigszins kritisch te onderzoeken. De wetenschappelijke inquisitie sprong direct op zijn nek en riep om ontslag, het afnemen van de titel en een “Berufsverbot”, geheel in de lijn van de geest van open, kritisch onderzoek en objectieve tolerante discussie die de wetenschap zoals bekend voor staat. Het laat weer eens zien dat de evolutieleer een van de geloofsartikelen in de wetenschapscatechismus is, iedereen stelt dat het “bewezen” is maar het tegendeel is waar, de theorie vertoont onoverkomelijke  lacunes en is duidelijk niet veel meer dan aantrekkelijk ogende speculatie.

Evolutie in de astrologie

Helaas heeft het dubieuze idee van de evolutie ook buiten de biologie, bijvoorbeeld in de astrologie veel invloed onder meer als de van oorspong theosofische misvatting dat zielen zich steeds verder, naar een “hoger” spiritueel niveau, zouden ontwikkelen. Als je open en eerlijk om je heen kijkt, blijkt dat helemaal nergens uit, tenminste ik weet niet waar je dat dan aan zou kunnen zien. De traditie is er dan ook heel duidelijk over, na de schepping en de verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs zal zich geleidelijk een steeds verder voortschrijdende geestelijke degeneratie voltrekken, de ontwikkeling is juist neerwaarts, steeds verder de stof in, steeds verder weg van de goddelijke oorspong (tot het keerpunt wordt bereikt, maar dat is een ander verhaal). Als je open naar de wereld kijkt, lijkt dat toch wat meer hout te snijden dan een idee van een steeds spiritueler wordende mensheid..?!  Ik ben die geweldige nieuwe geestelijk “hoog ontwikkelde”  mens nog nergens tegen gekomen. 

De horoscoop van Charles  Darwin

Verantwoordelijk voor het dogma van de evolutie is zoals bekend Charles Darwin. In zijn horoscoop springt meteen een planeet in het oog, Venus heer 10 van loopbaan en heer 6 van kleine dieren in vernietiging pal op het IC op de ster Algenib. Dus deze persoon gaat iets de wereld insturen (heer 6 is een krachtige hoekplaneet) dat met wortels of oorsprong te maken heeft ( IC: “The Orgin of Species”) waarbij hij de essentie van de dieren niet intact laat (heer 6 vernietigd: wegvagen van de grenzen tussen de soorten, de essentie van de dieren) en daarmee wil hij een idee vestigen dat puur stoffelijk is (Algenib als een ster in Pegasus: de weigering om hogere leiding te aanvaarden, en het alleen op zuiver menselijke vindingrijkheid vertrouwen).

Op het MC in zijn horoscoop staat via spiegelpunt de krachtige expansieve groeiplaneet Jupiter in Vissen, heer 1 en dus Darwin zelf, die het idee van onbegrensde ontwikkeling aangeeft, evolutie dus. Dit wordt nog eens benadrukt door het Pars Fortunae, zijn zielsverlangen, op de Noodknoop die je als een extreem soort super-Jupiter kunt zien. Het MC staat echter ook precies op Vindemiatrix de kwaadaardigeTovenaarsleerling die sterk geassocieerd wordt met de arrogante gedachte kennis van iets te hebben wat je in wezen helemaal niet begrijpt. Het is ook een ster van blindheid, er is geen besef van het gebrek aan werkelijke kennis. 

Om het hele idee van een zuiver door toeval bepaalde evolutie aanemelijk te maken is er wel een onbegrensde hoeveelheid tijd nodig en dat is filosofisch het meest dubieuze punt van de evolutieleer. Tijd is namelijk niet meer dan een conditie van het menselijk bestaan, er “bestaat” niet ergens een voorraad tijd, als een soort vat vol “tijdvloeistof”, waaruit je naar believen kunt bijtappen wat je nodig hebt om de lacunes in je theorie af te dekken. Laten we wel wezen 4, 6 of 8 miljard jaar dat heeft geen enkele betekenis!

Dat Darwin zich daar niet al te druk over zal maken, blijkt uit de sterke positie van de totaal onbegrensde Jupiter via antiscion op het MC met de blinde Vindemiatrix en uit de koninklijke ster op de ascendant, de martiale Antares die enorm succes kan geven. Antares is het Hart van Schorpioen die werd gezonden om Orion te doden door Diana de maangodin, de Maan is de vergankelijkheid en de voortdurende verandering, weer evolutie dus. De zo sterke Jupiter is de dispositor van Saturnus en zal deze dus beheersen en overwinnen, Saturnus is de beperking van de tijd en een symbool van blijvende grenzen. Maar Saturnus is ook innerlijk verzwakt omdat hij geen waardigheid heeft, Darwin zal Saturnus dus makkelijk passeren en naar zijn hand zetten met zijn ongeremde dominante Jupiter.      

Druk op de link hier valk onder om de horoscoop van Darwin als PDF-bestand te kunnen zien.

  CHARLES DARWIN

De cruciale stand voor de evolutieleer van Darwin is die Jupiter op Vindemiatrix de ster van verblinding. Dat werkt nog steeds door, ieder idee van evolutie, toegepast op welk vakgebied dan ook, ontneemt ons het zicht op de realiteit. 

Er is geen ontwikkeling gaande naar een steeds hoger niveau, spiritueel niet, moreel niet, psychologisch niet, biologisch niet, hoogstens op het puur technische vlak is er sprake van een voortgaande “verfijning”. Maar niets is zo onwezenlijk als techniek. Laten we dus in ieder geval de astrologie van dit soort schadelijke illusies ontdoen en nuchter en eerlijk kijken naar de wereld zonder ons het zicht te laten benemen door pseudo- wetenschappelijke fantasie en speculatie. 

ZALIG PASEN!  

Spoedig nu zal het Paasfeest worden gevierd, het feest van de Opstanding wat in  de christelijke symboliek nadrukkelijk wijst op de niet-stoffelijke essentie van de mens die boven alle relatieve bepaaldheid en wetenschapsonzin uitgaat.

Pegasus wenst u een zalig Pasen!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kometen en de Ster van Kepler

In de loop van maart blijft de komeet Pan starrs zichtbaar aan de hemel en zoals in de post van vorige week werd besproken, bestaan in de oude literatuur duidingsmethodieken voor kometen. Het komt er op neer dat men kijkt zoals altijd in de astrologie, naar het “geboortemoment” en dat moment is het duidelijk zichtbaar worden van de komeet aan de hemel, dus voor het blote oog. Dat geeft natuurlijk niet werkelijk een heel precies tijdstip dus ook geen echte horoscoop, maar je hebt zo wel voldoende informatie om de betekenis van de komeet te kunnen duiden. Dat doe je op basis van het teken waarin de komeet dan staat, dat deel van de schepping zal worden getroffen door de kwaadaardige invloed die een komeet aangeeft. Voor Panstarrs was dat, voor zover ik hebben kunnen nagaan, het begin van het teken Steenbok wat wil zeggen dat alles wat onder Steenbok valt getroffen kan worden. De verdere duiding wordt gedaan op basis van de kleur van de komeet die als roomwit wordt omschreven, wat een signatuur van de Maan is en we hebben dus een Steenbok-Maan komeet. Omdat de Steenbok met  aarde, landbouw en dieren te maken heeft en de Maan met voeden kan dit wijzen op de opvallende serie  voedselschandalen van de afgelopen tijd.

Laat het wel duidelijk zijn dat de helderheid van de komeet een indicator is voor het belang dat hij heeft voor de zaken op aarde en voor zijn al dan niet zeer dramatische invloed op de ondermaanse gebeurtenissen. Panstarrs is niet extreem helder en dus zal de invloed niet ontzettend dramatisch zijn, van de komeet die naar verwachting in november zal verschijnen zal de helderheid even groot zijn als die van de Maan, wat natuurlijk op een grotere invloed wijst. Misschien is een het een goed criterium voor grote invloed om de grens te leggen bij de overdag zichtbare kometen die ook wel “grote kometen” worden genoemd en die bepaald niet vaak verschijnen.      

Het is opmerkelijk dat in de oude teksten ook sprake is van kometen die niet bewegen, dat zijn de nova’s of supernova’s die op een vergelijkbare manier worden geduid als de kometen. Een van de allerberoemdste en meest buitengewone hyper-mega-supernova’s was de Ster van Kepler  die in  oktiber 1604 verscheen en die zo helder was dat hij ook overdag kon worden gezien. Een nova is een ster die nog een laatste keer opvlamt voordat hij definitief ten onder gaat, de Ster van Kepler had dus duidelijk te maken met het einde van de middeleeuwen en het begin van de moderne tijd. Deze nova verscheen in het teken Boogschutter net naast een conjunctie van Mars en Jupiter en dat zou dus heel goed passen bij de opkomst van een radicaal nieuwe religie, het wetenschappelijke rationalisme, die het christendom zou gaan verdringen. 

Het opmerkelijke is dus dat niet alleen het verschijsel komeet al eeuwenlang bekend is maar de ook de nieuwe sterren of (super)nova’s. Het is des te verbazender dat de verschijning van de nova toentertijd werd gebruikt als argument voor een wetenschappeljke benadering van de sterrenhemel! Het zou namelijk aantonen dat “de sterren” geen verheven onveranderlijk eeuwig en volmaakt systeem vormden, maar net als de aarde onderhevig aan gewone stoffelijke veranderingsprocessen en dat dus de astrologie onzin was. Het was allemaal stof en nog eens stof. Het verschijnsel nova was echter niet nieuw maar WEL de manier waarop het – onjuist – werd opgevat. En dat was een teken dat de tijdgeest aan het veranderen en verarmen was in een radicaal materialistische richting, wat al door de nova zelf werd aangegeven. Het eigenaardige idee dat de verschijning van een nova zou bewijzen dat alles veranderlijk en dus stoffelijk is, kan alleen vat krijgen op een platte meer wetenschappelijk denkende  geest. In de middeleeuwen, toen de mensen nog bij hun volle verstand waren, zou zoiets mals nooit bedacht zijn. 

Klik op de link hieronder voor de horocoop van de Ster van Kepler, de huizenverdeling  moet worden genegeerd, een exacte tijd is niet bekend. De Ster verscheen vlakbij de Mars/Jupiter conjunctie in Boogschutter.   

 STER VAN KEPLER

 

 

 

Witte rook voor de komeetpaus

NET VERSCHENEN bij uitgeverij Boekscout : Vaste Sterren in de horoscoop – mythologie, Maanhuizen en constellaties.

Eindelijk een boek waarin de echte, authentieke methode voor de duiding van de vaste sterren volledig en helder wordt uitgelegd. Deze kennis was grotendeels verloren gegaan maar is nu weer beschikbaar. Met 25 voorbeeldhoroscopen van beroemde mensen.

Er zijn geen dure speciale programma’s nodig om effectief met de vaste sterren te kunnen werken. Aan dit boek heeft u genoeg! Bestellen via www.boekscout.nl/webshop onder “spiritualiteit”.          

HE PONTIFICAAT van de KOMEETPAUS

Afgelopen woensdag was er om 6 minuten over 7 witte rook uit de Sixtijnse kapel, de kardinalen waren er vrij snel uit gekomen en de nieuwe paus was verkozen. Nu is het astrologisch altijd de vraag welk moment we moeten nemen als een nieuwe regering of een nieuwe leider aantreedt. Dat is niet, zoals je zo vaak hoort, het moment dat de regering op het bordes staat want het geboortemoment is niet de publieke presentatie, dan voer je de een democratische opvatting wat te extreem ver door. Astrologie is niet democratisch het is kennis. Het pontificaat van deze komeetpaus is dus ook niet begonnen met zijn “goedenavond” op het balkon maar met het “accepto”‘, het  “ik aanvaard het”. Dat is de formule waarmee een verkozen kardinaal aangeeft echt paus te willen worden en op dat moment begint zijn pontificaat. Daar zijn we dus niet bij. Na het “accepto” moet de nieuwe paus nog de naam noemen die hij zal gaan dragen en dan moet het fameuze kachteltje nog de witte rook gaan produceren door de juiste stoffen er in te verbranden. De “geboorte” van het pontificaat ligt dus iets voor het moment dat de witte rook buiten wordt gezien, een kwartier ongeveer misschien, die oude kardinalen gaan niet zo heel snel.

Als we de ietwat speculatieve horoscoop van het pontificaat van paus Franciscus de Eerste (13-3-2013, Rome, 18:50  CEDT, Asc 4,20 Weegschaal) bekijken, zijn er direct een aantal dingen die uitermate ongunstig zijn. Het is altijd verstandig zo’n horoscoop te duiden vanuit het electieperspectief, wat zou je graag sterk hebben gewild als je een tijdstip had kunnen kiezen?Jupiter de planeet van het geloof moet natuurlijk sterk zijn, maar die staat in vernietiging in het voor de kerk zo belangrijke negende huis van religie en op de martiale Aldebaran, de zeer krachtige koninklijke ster van de lente. Een nieuwe vernietiging van het geloof gaat zich dus heel krachtig manifesteren. Jupiter heeft Mercurius als heerser, die er nog erger aan toe is dan Jupiter zelf, Mercurius staat in de Vissen in val en in vernietiging. De ratio in de slechtst mogelijke conditie beheerst het geloof in een zeer slechte conditie en andersom. Daar word je niet vrolijk van. Venus is heer 1 en heer 9 en is essentieel sterk in verhoging in Vissen wat natuurlijk heel goed is, maar Venus wordt verzwakt door de plaatsing in het zesde huis. Maar het is die Mars op de descendant, op het punt dat bij uitstek de ander aangeeft die het meest dubieus is, dit zou je als electie-astroloog nooit hebben toegelaten! Al heeft Mars veel waardigheid in eigen teken, de planeet van strijd en tweedracht op zo’n punt is gewoon geen goed idee.

Maar het meest intrigerend  is een zeer verrassende andere factor, de met het blote oog zichbare komeet Pann-Starrs die op 12 en 13 maart conjunct het tere nieuwe maansikkeltje stond. Een komeet is traditioneel een voorteken van rampzalige gebeurtenissen omdat het een factor is die zonder op of om te kijken overal dwars tussen door ramt. Er is een precieze klassieke methode om de betekenis van een komeet te duiden. Belangrijk is bijvoorbeeld het teken waar de komeet voor het eerst gezien werd met het blote oog (niet het moment van de ontdekking met een heel sterke telescoop dat is veel te kunstmatig en astrologisch onecht) en dat was de Steenbok. Verder wijst de “roomwitte” tint op een komeet met een Maankarakter wat traditioneel kan wijzen op verandering van riten.

Volgende  week meer over de astrologische duiding van kometen want dit jaar is een echt kometenjaar.

Klik op onderstaande  link om de horocoop van het pontificaat van paus Franciscus te zien, mogelijk ziet u letters in plaats van planeetsymbolen (tenzij u het programma Mercurius gebruikt). Aan een oplossing van dit probleem wordt gewerkt maar u heeft de geboortegevens en u kunt de horoscoop ook zelf maken.

 PONTIFICAAT FRANCISCUS                                                                

 

 

 

Oscar Pistorius, de “blade runner”

Een van de grootste sporthelden ter wereld de Zuid-Afrikaanse Oscar Pistorius is kort geleden ongenadig en dramatisch van zijn hoge troon gevallen. Pistorius werd gerarresteerd op verdenking van moord op zijn vriendin en het heeft er alle schijn van dat hij daarvoor ook veroordeeld gaat worden. Pistorius kreeg wereldfaam als de eerste gehandicapte atleet die ook mee deed aan de “gewone”‘ Olympische Spelen, zijn beide onderbenen werden in zijn jeugd geamputeerd wat het gevolg was van een erfelijke ziekte. Maar dankzij de voortschrijdende materiaaltechniek kon hij toch zijn sporttalent ontplooien, op gevanceerde protheses van koolstoffiber verovert hij als hardloper prijs na prijs, vandaar ook de naam “blade runner”, de wat futuristisch ogende protheses zijn een soort soepele dunne bladen.

OSCAR PISTORIUS

In de horoscoop (klik op de link hierboven) van Pistorius (22-11-1986, Johannesburg, 10:30 EET, Asc12.44 Waterman), is direct duidelijk dat hij iets ongewoons zal doen met iets technisch. Mercurius de planeet van de techniek en natuurlijk ook de tussen hemel en aarde heen en weer snellende bode van de goden met gevleugelde voeten, staat retrograde (gaat tegen de normale gang van zaken in) dominant in het tiende huis van de loopbaan. Mercurius staat bovendien op de koninklijke ster Zuidschaal of Lucida Lancis (uit de constellatie Weegschaal) die heel veel succes kan geven met doortastende en keiharde corrigerende actie om de balans terug te brengen! Dat kan op heel veel niveaus uitwerken maar in het geval van Pistorius beschrijft het ook heel letterlijk wat hij doet. Dat hij daarmee alle grenzen zal overschrijden is duidelijk uit de driehoek die de ijzersterke Jupiter in eigen teken teken maakt op deze Mercurius. Jupiter is expansie en dus protheses en ook heer 11 wat anatomisch op de onderbenen wijst. De Grote Benefic staat op de de zeer krachtige vaste ster van de eerste magnitude Achernar, de Mond van de Rivier, die te maken heeft met groot succes na het verwerken van bittere tegenslagen en vernederingen. Maar Achernar mag niet te positief geduid worden, de ster brengt ook een groot gevaar van flagrante zelfoverschatting met zich mee, een blindheid voor de eigen beperkingen die grote schade kan veroorzaken.

Op cusp 11 van de onderbenen staat zeer opvallend handicapplaneet Saturnus op weer een koninklijke ster, Antares, het Hart van de Schorpioen en de meest martiale ster aan het uitspansel. Hier staat letterlijk dat hij zeer beroemd zal worden met fysieke activiteiten  (Antares, koninklijke Mars-ster) met een beperking (Saturnus) aan de benen (cusp 11)  die hij overwint (aspect met Jupiter op Achernar). Het zou mooi zijn als we dat van tevoren zonder kennis over zijn leven zouden kunnen zeggen, maar dat zou wel een beetje tovenarij zijn. De andere posities in de horoscoop vullen dit krachtige beeld aan, Mars planeet van sport staat als heer 10 van de loopbaan in het eerste huis driehoek de koningster Zon in het tiende huis. De Zon staat weer op een ster van de eerste magnitude Bungula uit de Centaur en ook het Centaur-thema van een maar halfmenselijk lichaam is duidelijk. De Maan heer 6 van ziekte staat via spiegelpunt in oppositie met de Zon, succes ondanks / dankzij de ziekte  (oppositie)  en de erfelijkheid van de kwaal blijkt uit het vierkant met heer 4 van de familie, een zeer beroerde Venus in vernietiging.

Uit de solaar geldig voor dit jaar is duidelijk dat er problemen komen. De solar-knopenas staat op de radix-Zon (grote omslag), solaarheer 1 staat op het punt naar zijn val te gaan (letterlijk val) en de radix-postie van Mercurius ook radixheer 8 van de dood wordt sterk benadrukt. Ook komt de duistere kant van Achernar die in de solaar sterk bezet is, weer naar voren, de ster is verbonden met het verhaal van Phaeton die de zonnewagen kaapte deze niet kon besturen en in vlammen neer stortte.                                                                   

 

 

 

De horoscopen van de Titanic

Afgelopen week werd de wereld opgeschrikt door de aankondiging van een Australische miljardair dat hij een replica van de Titanic ging bouwen, de Titanic-2. Het klinkt eerlijk gezegd als de goden verzoeken maar het is een goede gelegenheid om de horoscopen rond de ramp van deTitanic nog eens te bekijken. Voor degenen die dat nog niet hebben opgemerkt, in deze blog vind je links waarop je kunt klikken om de PDF met de besproken horoscopen te vinden! Als we kijken naar de  horoscopen van de Titanic zou je bijvoorbeeld het tijdstip van afvaart kunnen nemen (12 april 1912, 12:05 UT Southampton), en die horoscoop is al niet prettig voor een zeereis. De Zon die ook heer 1 is, staat met het MC en de Noordknoop op de kwaadaardige ster uit het Zeemonster Baten Kaitos, een concentratie van maar liefst 4 belangrijke factoren op de Buik van het Monster dat de prinses Andromeda dreigt te verzwelgen! Dat ziet er niet al te fijn uit.

Maar beter dan een afvaarthoroscoop is de geboortehoroscoop van het schip, we hebben geen exacte tijd maar een truc die prima werkt is de zonsopgansghoroscoop, dus de daghoroscoop, te nemen van de dag van het begin van de bouw, de zogenaamde kiellegging. Dan krijgen we deze horoscoop:

 TITANIC     

Dit kun je gebruiken als geboortehoroscoop van de Titanic, dat werkt uitstekend tot en met de solaren en de progressies toe. Deze techniek opent een nieuw gebied van onderzoek naar scheeps- en vliegrampen en is ook toe te passen op de ruimtevaart. In deze “radix” van de Titanic is het Zeemonster ook weer zeer prominent aanwezig. De zeer verzwakte Saturnus in vernietiging wijst op de beruchte waterdichte schotten die verre van waterdicht bleken te zijn. Saturnus staat op Alpheratz een ster uit Andromeda, de prinses die door het Zeemonster dreigde te worden verzwolgen, op de ascendant staat nog een ster uit het Zeemonster en Venus heer 7, de passagiers, staan zeer verzwakt in vernietiging in het twaalfde huis  van ellende op Difda de Staart van het Zeemonster. Dat was inderdaad het stuk van de Titanic dat lang boven water uit stak en waar de wanhopige passagiers zich verzamelden. Andere standen vullen deze rampzalige posities alleen maar aan, heer 1 staat op de noodlotsster Terebellum, de Maan op de Zuidelijke Ezel die deel uit maakt van het kwaadaardige Praesepe-cluster. De Zuidelijke Ezel heet ook de Rustplaats (op de bodem), weer niet al te fijn natuurlijk en de Ezel is het rijdier van de goden in hun strijd tegen de Titanen. Hier zie je ook de naam van het schip opduiken, namen zijn nooit toevallig. 

De planeetstanden in deze radix van de Titanic zijn schokkend en rampzalig. Hoe passend de mythe van het Zeemonster / Andromeda  is, blijkt uit het verdere verhaal. Het Zeemonster werd op Andromeda afgestuurd omdat haar moeder had zitten opscheppen dat haar dochter mooier was dan de dienaressen van de zeegod Poseidon. Deze mythe heeft zich letterlijk afgespeeld, je had de bouwers en ontwerpers eens moeten horen opscheppen over hun “onzinkbare” creatie! Dat laat zien hoe de vaste sterren en hun mythes  concreet uitwerken.

De dag van de kiellegging van de Titanic -2 is mij niet bekend, maar ik zou de bouwers  aanraden de horoscoop toch even langs een vaardige astroloog te sturen.