Bij zonsondergang geboren

Deze week overleed John McCain, de meest prominente criticus van Donald Trump in diens eigen Republikeinse partij. Nu zijn er maar heel weinig politici, en zeker geen Amerikaanse, die een gevoel van respect oproepen, maar McCain is daar wellicht een uitzondering op. McCain heeft altijd een grote persoonlijke moed getoond, ook als militair en was altijd bereid om, als hij dat nodig achtte, tegen de gevestigde orde, ook in zijn eigen partij, in te gaan. Altijd een uitzonderlijk goede eigenschap! De laatste jaren uitte zich dat als een niet-aflatende stroom van kritiek op Donald Trump, die er niet voor terug deinsde om McCain op een zeer onkiese manier te beledigen.

JOHN MCCAIN

In de horoscoop van John McCain (klik op de link hierboven om zijn radix te kunnen bekijken) is er direct een ding dat in het oog springt. Hij is geboren bij zonsondergang, de Zon staat dus op zijn  Descendant en in oppositie met zijn Ascendant. Planeten die in het zevende huis staan zullen zich natuurlijk in het leven heel duidelijk gaan manifesteren, des te sterker naarmate ze dichter bij de cusp staan. Er is wel altijd spanning mee verbonden, want het zevende huis is het huis van de ander, die tegenover jou staat. Deze Zon, de algemene significator van de gevestigde macht, laat dus zien dat McCain zich altijd wat eigenzinnig tegenover de zittende macht zal opstellen.

Niettemin deed hij twee keer een poging zelf president te worden, een keer strandde hij in de voorkiezingen, de tweede keer verloor hij de verkiezingen van Barack Obama. Een ondergaande Zon  is niet alleen een indicatie voor conflicten met autoriteiten, maar ook een teken dat het moeilijk zal zijn om zelf de hoogste baas te worden. De Zon, de energie van de koning, staat immers in het huis van de ander en wordt dus maar moeilijk echt van jou.  Enerzijds is deze Zon een krachtig instrument om je te manifesteren als autoriteit, anderzijds vermindert het je kansen op het hoogste leiderschap. Daar staat bij McCain wel veel tegenover, er zijn diverse andere tekenen voor een glansrijke loopbaan.

MCCAIN

Daar is bijvoorbeeld Jupiter die heel erg sterk in zijn eigen teken staat en in het tiende huis. Jupiter is de planeet van de bestuurlijke elite, de mensen die de plannen maken voor het land, dit is een keuze waar hij bijna niet omheen kan. Want deze zo prominente Jupiter is ook nog eens de heerser van het eerste en het tiende huis! Tegelijkertijd duiken vlakbij direct de tekenen op dat het niet allemaal van en leien dakje zal gaan, het MC staat op de zeer krachtige koninklijke Antares, het hart van de Schorpioen en de Doodsster, die het einde van een cyclus aankondigt. Antares is een zuiver martiale ster en McCain begon zijn loopbaan bij de marine als vlieger, Jupiter Heer 10 in Huis 10 vlakbij is tenslotte ook een luchtplaneet.

Hij werd echter neergeschoten boven Vietnam en gevangen genomen en gemarteld door de communisten. Dat is typisch Antares, die je ver kan brengen, maar het ook weer weg neemt. De Zon op de descendant speelt hier weer mee, hij heerst over het zesde huis van tegenslag en ziekte. Aan zijn tijd in krijgsgevangenschap, hield McCain altijd een handicap aan zijn arm over. Donald Trump merkte er over op dat hij meer hield van mensen die zich niet gevangen lieten nemen. Met Antares op het MC hebben we automatisch de al even koninklijke en martiale Aldebaran op het IC van de familie. Zowel de vader als de grootvader van McCain waren admiraal, dat was de reden dat hij zijn loopbaan bij de marine begon, maar zijn zo sterke Jupiter laat zien dat hij beter geschikt is voor het landsbestuur.

McCain zal toch ook herinnerd worden als de man die geen president werd. De Zon op de descendant en Antares laten dat zien. Maar het Zonnepunt (Asc + Zon – Maan) , de intense essentie van de energie van de Zon, is ook interessant in dit verband.  De planeetpunten voegen via conjunctie of oppositie met radixfactoren belangrijke informatie aan de duiding toe. Het Zonnepunt staat op cusp 8 van de dood op Vindemiatrix, de ster van de val door een premature oogst. Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0 ° Steenbok) valt het Zonnepars ook nog eens op Saturnus in het eerste huis, die Heer 12 van gevangenschap en zelfdestructie is en geen waardigheid heeft. Weer een indicatie dat hij niet de hoogste baas zal zijn.

Water

In het zuiden van India, in de deelstaat Kerala voltrekt zich op het moment een ramp, naar schatting een miljoen mensen zijn op de vlucht voor een enorme overstroming, en er zijn al vierhonderd dodelijke slachtoffers gevallen. De moessonregens hebben geleid tot een vernietigende watervloed en de diverse betrokken partijen beschuldigen elkaar van fouten en nalatigheid. Daar kan natuurlijk wel iets van waar zijn, maar hoe zit het met de astrologie? Kun je zo’n overstroming in de relevante horoscopen duidelijk voorzien? Dat zou van grote waarde kunnen zijn omdat je dan voorbereid zou zijn en tijdig maatregelen zou kunnen nemen.

Zoals bij iedere voorspelling is de context van groot belang. Gaat het om een land met veel bergen waar het water geen grote bedreiging vormt, dan kijk je in de horoscoop naar andere factoren dan als je een laag gelegen streek aan de kust onderzoekt. Het maakt nogal wat uit of je een voorspelling doet voor Nederland of voor Zwitserland. Verder is natuurlijk alle informatie over de toestand van het gebied en de problemen die er eventueel zijn van belang, daar hoort informatie over de gebruikelijke weersomstandigheden en de recente meteorologische ontwikkelingen bij. Zoals altijd geldt dat een goede astrologische voorspelling alleen op basis van een grondige kennis van de situatie kan worden gedaan. Dat is zo in alle vormen  van astrologie, of het nu om uurhoekastrologie gaat, de duiding van een individuele geboortehoroscoop of om een mundane horoscoop.

De omstandigheden in Kerala zijn wat dat betreft direct veelzeggend. Het is bij uitstek een waterland. Het ligt niet alleen aan de kust, het wordt ook door vele rivieren doorsneden. De zogenaamde “backwaters” vormen een belangrijk deel van de deelstaat, de backwaters zijn een zeer complex en fijnmazig netwerk van waterwegen, deels natuurlijk, deels aangelegd. De bevolking gebruikt de backwaters intensief voor visserij en transport en ze vormen een belangrijke toeristische trekpleister. Als je de verhalen mag geloven is Kerala in betere tijden een van de meest ontspannen delen van het vaak zo hectische India. Dat klopt wel met de aard van het water, het is element dat oplost en ontspant, daarom zoeken mensen altijd het water op.

Maar het water kan, astrologisch gezien, je ook totaal overspoelen en in de problemen brengen, het is het element van de begeerte dat met zijn ongeremde aard alle grenzen overschrijdt en alle structuren om ver blaast. Dat geldt niet alleen op het psychologische vlak, dat is ook concreet zo. Omdat Kerala zo uitgesproken een waterstreek is, komen al deze kanten van het water naar voren en zou je bij het voorspellen in de relevante mundane horoscopen dus vooral zoeken naar natte factoren. Natte factoren zijn natuurlijk het waterelement, de waterplaneten Venus en vooral de Maan en Jupiter, die niet alleen een vochtige natuur heeft, maar ook staat voor het overspoelen en overschrijden van grenzen.

KERALA OVERSTROMING

Om te kijken wat er in een streek of een land zal gebeuren, nemen we de ingresshoroscoop van het moment dat de Zon de Ram in gaat, gemaakt voor de hoofdstad of het centrum van dat land of die regio. De hoofdstad van Kerala is Trevandrum en het moment dat de Zon de Ram in gaat, geeft de onderstaande ingress (klik op de link hieronder om de Ramingress te kunnen zien). Deze Ramingress is meteen alarmerend omdat de knopenas over de MC/IC-as valt, de knopenas duidt vaak op dramatische gebeurtenissen, die een stevige impact zullen hebben. Dat is nog niet alles want via antiscion ( positie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0 ° Steenbok)valt de zeer pijnlijke beperkende Zuidknoop op de ascendant! Vlakbij diezelfde ascendant en dus zeer prominent, staat de vochtige grensoverschrijder Jupiter in het waterteken Schorpioen.

INGRESS TRIVANDRUM

Jupiter staat op de venijnige Unukalhai, het Slangenhart en de ascendant valt op de Noordschaal, die dan wel een positievere pers heeft dan de genadeloze komische  wreker de Zuidschaal, maar nog altijd ook een Schorpioensklauw is. De Schorpioen straft arrogantie en zelfoverschatting af. Via antiscion staat Heer 1, Kerala dit jaar, conjunct het Pars Fortunae, het Pars van de Maan of wel de essentie van het lunaire water! Genoeg om je zorgen te gaan maken dus.

Hieronder vind je de Kreeftingress, die laat zien wat er in de zomer gebeurt en deze horoscoop heeft dezelfde hoeken als de Ramingres met die natte Jupiter die nu op de grimmige, genadeloze Zuidschaal staat! Wat in de Ramingress werd aangegeven, gebeurt dus in de zomer.

KREEFTINGRESS TRIVANDRUM

De Leeuwingress toont wat er in augustus zal gebeuren, en deze horoscoop heeft de natte Maan op de descendant, terwijl de Asc/Desc –as op de zeer krachtige Aldebaran/Antares (Doodsster) -as valt. In de context van de voorafgaande ingressen weet je dan dat het water nu zal komen.

LEEUW INGRESS TRIVANDRUM

In het twaalfde huis: Ierland

De afgelopen vakantie bracht ik door in Ierland, in meerdere opzichten een opmerkelijk land. Het werd pas in de vorige eeuw onafhankelijk, het was eeuwenlang bezet door de Engelsen, die er stevig hebben huisgehouden. De “troubles”, het conflict rond Noord-Ierland is daar nog steeds een direct gevolg van en de geschiedenis van het land is er een van veel lijden en armoede. Nu is dat natuurlijk wel vaker zo, maar in Ierland is het wel heel sterk, het land is lange tijd een afgelegen, arm wingewest geweest. Het is in verband daarmee interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop van Ierland, alleen is dan natuurlijk de vraag welke horoscoop je moet nemen.

Het land werd pas in 1949 compleet onafhankelijk en in de moderne mundane astrologie, wordt deze horoscoop vaak als de Ierse radix gezien. Daar valt wel iets voor te zeggen, maar het vreemde is dat aan dat moment wel een lange Ierse geschiedenis vooraf gaat en als je deze horoscoop uit 1949 gebruikt, zeg je in feite dat dit van niet zo heel groot belang is. Het zal duidelijk zijn dat dat absurd is, Ierland begint zijn bestaan niet op het moment dat het officieel  modern-juridisch gezien een onafhankelijk land wordt! Er is een al lang voor die datum een Ierse historie, cultuur, taal en identiteit! Dit laat zien dat een te sterke nadruk op recente onafhankelijkheidsshoroscopen in de mundane astrologie te oppervlakkig is. Radix betekent wortel en dus moet je vaak verder terug.

Om een goede mundane radix te maken kun je, zo is al vaak op deze blog beschreven, de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter  (“GC”) nemen die vooraf ging aan een heel belangrijk keerpunt in de geschiedenis van een land. Dat keerpunt kan onafhankelijkheid zijn, maar ook eenwording of een complete cultureel-maatschappelijke omslag, bijvoorbeeld vanwege een bezetting. Voor Ierland is het goed zoeken naar zo’n belangrijk moment, maar de kroning van Rory O’ Connor tot Hoge Koning in 1166 lijkt een goed moment. Het was voor het eerst dat de kroning van een Hoge Koning onomstreden was en dit moment is een moment van Ierse eenheid. De horoscoop van de GC die aan deze kroning vooraf ging, laat een aantal zeer opmerkelijke standen zien, klik op de link hieronder om de mundane radix te kunnen zien.

IERLAND

De nadruk op het twaalfde huis is enorm, zes van de zeven planeten staan in dit huis van isolatie en lijden. Dat weerspiegelt zeker de dramatische geschiedenis van Ierland, altijd onder het juk van de Engelsen en hun positie als armoedig wingewest. De graad van de GC zelf, natuurlijk van zeer groot belang in zo’n horoscoop, staat in het twaalfde huis op Alcyone, de hoofdster van de Pleiaden , de Wenende Zusters. Alcyone heeft te maken met verdriet en teleurstelling en dat maakt het er natuurlijk niet beter op. De nadruk op het twaalfde huis laat ook een andere bekende neiging van de Ieren zien: hun grote liefde voor de drank. Heer 1, het meest uitgesproken het land en zijn positie, bevindt zich ook in het twaalfde huis nauw conjunct de Zon.

Het zou voor de hand liggen dat de Zon, die duidelijk een grote rol speelt, de Engelsen zou representeren, er is een opmerkelijke receptie tussen de Zon en Heer 1. Enerzijds wordt Heer 1 –Ierland – door de Zon verbrand en overheerst, maar anderzijds is Heer1 de dispositor van de Zon, Heer 1 heeft dus ook macht. Dat weerspiegelt de situatie want de Engelsen hadden zeker geen controle over het hele land vanaf het begin van de bezetting, vooral de streek rond Dublin, bekend als “The Pale” was onbetwist in Engelse handen. Maar de afgelegen streken in het wilde Keltische westen onttrokken zich vaak met succes aan de invloed van de bezetters.

IERLAND WAPEN

Wat verder op valt, is de stand van Venus, sterk in het eigen teken Stier en dispositor van de Grote Conjunctie zelf. Ierland is een heel muzikaal land, in de vele kroegen zijn er vaak spontane optredens “sessions” waarbij iedereen zich met een eigen instrument kan aansluiten. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat het wapen van Ierland een gouden harp op een blauw veld is. De al even sterke Mercurius in Tweelingen, Heer 5 van creativiteit en dispositor van vier planeten,  maakt het muzikale nog sterker. De nadruk op het twaalfde huis van contacten met de astrale wereld laat ook zien dat Ierland het land van The Little People is, de astrale entiteiten die ook bekend staan als de feeën.

Het is altijd cruciaal zo’n horoscoop met progressies en solaren te testen en deze mundane radix lijkt in de progressies prima te werken. Tijdens de rampzalige Grote Hongersnood van 1845 tot 1849 bewegen de Zon, Venus en de ascendant zich over Algol, de kosmische koppensneller, die in mundane astrologie altijd rampen aankondigt.

De astrologie van de hittegolf

Er lijkt deze week een einde te komen aan de hittegolf die Nederland en de omringende landen al zo lange tijd in zijn greep houdt. Het komt niet zo vaak voor dat het zo lange tijd zo droog en warm is, voor de vakantievierder is dat heel prettig, al veroorzaken de extreme omstandigheden op veel andere gebieden wel problemen. Het is dus echt een uitzonderlijke situatie en dat zou je in de relevante horoscopen ook terug moeten kunnen zien. Want de astrologie bepaalt alles wat er op aarde gebeurt, niet alleen de politiek en jouw carrièrekansen, maar ook de weersomstandigheden.

Nu behoort de astrologische weersvoorspelling in onze tijden niet meer tot de standaardactiviteiten van astrologen. In vroeger tijden was dat anders en de technieken die daarvoor werden gebruikt, zijn nog bekend en zouden in principe nog steeds kunnen worden gebruikt. Voor de voorspelling op de hele korte termijn, is dat praktisch gezien weinig relevant omdat het KNMI nu eenmaal zeer betrouwbare voorspellingen doet. Maar op de langere termijn, staat ook de wetenschap met lege handen en kan de astrologie wellicht tot betere resultaten komen. Als we astrologisch naar het weer willen kijken, zijn er specifieke zaken die de nadruk krijgen.

                                  ZON 2

Zo beperkt de astrologische weersvoorspelling zich uit de aard van de zaak tot de algemene tendens in een seizoen, waarvoor je de seizoensingress-horoscoop gebruikt. Die ingresshoroscoop wordt gemaakt voor het exacte moment dat de Zon een van de hoofdtekens binnen gaat en is dus geldig voor drie maanden. Want het heeft niet zo heel veel zin om de Ram-ingress te gaan bekijken, de Ramingress is immers geldig voor het hele jaar en dat is te weinig specifiek als je iets over het weer wilt zeggen. Natuurlijk zullen grote rampen die met het weer te maken zoals overstromingen bijvoorbeeld, wel in de Ramingress aangegeven worden, maar je kunt er weinig mee zeggen over het weer in een bepaalde periode van het jaar.

In The Real Astrology van John Frawley is in Hoofdstuk 13 een goede samenvatting te vinden van de weerastrologie, waar het hoofdzakelijk om gaat zijn de sterren en de hoeken. Een planeet op een hoek in een seizoensingress zal het weer in die periode bepalen, de natte Jupiter in de natte Vissen op de descendant zal meer regen brengen dan normaal. Hetzelfde doen we met de sterren, waarbij we hoofdzakelijk kijken naar de planeetaard van die ster, een krachtige Jupiterster op de descendant kan ook meer buien brengen dan normaal. Heel belangrijk is zogenaamde occultatie, waarvan sprake is als een planeet en een ster niet alleen dezelfde lengtegraad (conjunctie) hebben maar ook dezelfde breedtegraad. Zo’n occultatie die maar weinig voorkomt, heeft, zo zegt men, een zeer grote invloed op het weer. Naast de ingress wordt, aldus de teksten, ook de horoscoop van de lunatie,  horoscoop van de Nieuwe of de Volle Maan bekeken die aan de ingress vooraf gaat, bekeken. Dus om het samen te vatten: je kijkt naar de hoeken en de sterren in de relevante seizoensingress en in de lunatie die daaraan voorafgaat.

ZOMER INGRESS 2018

Maar werkt dit ook echt? Is in de ingress van deze zomer te zien dat het heel heet zal worden in onze streken? Klik op de bovenstaande link om de horoscoop van het exacte moment van het binnengaan van de Zon in Kreeft te kunnen zien. Natuurlijk kan zo’n seizoensingress ook andere betekenissen hebben, maar nu ligt de focus op het weer. Als we dus kijken naar de hoeken en de sterren, is er een ding dat in het oog springt. Op het MC staat Aldebaran, een koninklijke ster die dus een krachtige invloed heeft. Aldebaran is een ster met een zuiver Mars-karakter en Mars is het hete en droge verschroeiende vuur! Kijk naar het gele gras buiten en je ziet het. Omdat Aldebaran een as vormt met de al even koninklijke en martiale Antares, is hier een zeer sterke Mars/vuurinvloed te zien.

Als we de teksten volgen, is dus ook de lunatie voor de zomeringress van de Zon in Kreeft van belang (klik op de link hieronder om de lunatie te kunnen bekijken).

Wat hier in het oog springt, is de Zon-Maan conjunctie zelf die bijna op de descendant staat en dus een zeer grote invloed heeft. Deze lunatie valt op de ster El Nath, een de horens van de Stier die ook weer een zuivere Mars-natuur heeft! Er zijn maar vier sterren waarvan de aard wordt beschreven door alleen de verschroeiende Mars dat is dus wel iets heel bijzonders. De overgeleverde methodes lijken dus in dit geval prima te werken en ze zijn simpel genoeg om zonder uitputtende studie uitgetest te kunnen worden.

LUNATIE ZOMER 2018

Lang leve het baljuwschap!

In de Brexit-perikelen duiken ook regelmatig berichten op over de Kanaaleilanden, de“ baljuwschappen” Guernsey en Jersey, gelegen tussen Engeland en Frankrijk. Deze eilanden hebben een heel bijzondere positie, ze behoren namelijk, anders dan je misschien zou denken, niet tot het Verenigd Koninkrijk, en ook niet tot Frankrijk. Het zijn zelfstandige zogenaamde baljuwschappen met een eigen parlement, die als kroondomein direct onder de Engelse koningin vallen, in haar hoedanigheid van Hertogin van Normandië. Engeland heeft hier dus niets te zeggen, en daarom konden de eilanden uitgroeien tot beruchte trust-paradijzen, waar menig rijkaard zijn fortuin kan stallen buiten de nieuwsgierige blik van de belastingdienst. De eilanden verdienen er een goede boterham aan.

Het enige wat ze wel door de Engelsen laten doen, is de landsverdediging en de buitenlandse zaken, waarvoor ze jaarlijks een  bedrag afdragen en daar zit hem de kneep. Engeland onderhandelt ook voor de baljuwschappen met de EU over de Brexit en het is maar de vraag of dat goed uitpakt voor hen. Komen er geen beperkingen op handel met de EU en blijft een onbelemmerde financiële dienstverlening mogelijk? Ze worden er in de baljuwschappen af en toe flink nerveus van en Plan B is al op tafel gelegd , een totaal zelfstandig land worden, helemaal los van Engeland. Hoog tijd dus om eens een blik te werpen op de relevante horoscopen. Sinds 1204 is Guernsey (bijna) zelfstandig en daarom kijken we naar de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die daaraan vooraf ging van 1186. Klik op de link hieronder om de mundane radix van het baljuwschap Guernsey te kunnen bekijken (berekend voor de hoofdstad St Peter Port).

GUERNSEY RADIX

Tsja, wat springt er direct in het oog, de Maan die op het MC staat! De Maan is natuurlijk de planeet van de zee en dit kun je wel de essentie van de “offshore” noemen. De Maan is ook nog eens Heer 8 van het geld van anderen, en zo heeft het vorm gekregen in onze tijd. Het MC valt op Vindemiatrix, een ster die onder meer met premature oogst en scheiding wordt geassocieerd, zo’n (semi-)autonoom, half afgescheiden baljuwschap, blijft natuurlijk  een beetje vreemde constructie. Het leent zich makkelijk voor allerlei minder legale activiteiten, Vindemiatrix is ook de ster die  onbeheersbare, chaotische krachten kan losmaken. De baljuwschappen zullen ongetwijfeld met de nodige smokkel te doen gehad hebben door de eeuwen heen.

Even verderop in het tiende huis staat de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (GC) zelf, krachtig hoog aan de hemel én op de koninklijke vaste ster Spica. Spica is niet zo  brandend machtsbelust als Regulus (de ster op de ascendant van Engeland), maar het is wel een koninklijke ster en brengt je vaak veel verder dan je op basis van je achtergrond had mogen hopen. Je kunt wel zeggen dat dit  van toepassing is op de Kanaaleilanden, de beperkende Zuidknoop die conjunct de GC staat laat zien dat het om een klein, wat weg gesloten gebied gaat. Toch is dit uitermate gunstig, wat zowel Jupiter als Saturnus heersen over belangrijke huizen, Jupiter is Heer 1 en de verhoogde Saturnus Heer 2  van de middelen.  Dat ziet er dus behoorlijk sterk uit en deze plaatsing op Spica in het tiende huis is de belangrijkste reden dat de baljuwschappen tot op de dag van vandaag hebben kunnen overleven.

GUERNSEY FLAG

Heer 10 van de publieke activiteiten is de flexibele pragmatische Mercurius, die zich in het twaalfde huis van de verborgen activiteiten bevindt en nog combust is ook. Wat ze ook doen, je ziet het niet. Die Zon maakt een sextiel met de Maan op het MC (je neemt voor een cusp een orb van vijf graden)  en dat wijst op het feit dat Guernsey een domein van de Kroon is. De Maan weerspiegelt namelijk het licht van de Zon, waar de Maan van afhankelijk is, al is deze Maan heel sterk op het MC en is de Zon (de Engelse koningin) ver weg en achter de schermen in het twaalfde huis. Venus is Heer 11, de opbrengsten van de publieke activiteiten, staat prominent in het eerste huis en in receptie en sextiel met Jupiter / Heer 1 in het tiende huis. Allemaal niet slecht, er is veel kracht in deze horoscoop.

En als kers op deze baljuw-taart het Pars van Overwinning en Hulp van Boven, het planeetpunt van Jupiter staat via antiscion  op het IC. Zo’n pars geeft altijd een speciaal motief aan, ook op concreet niveau.  Jupiter is rijkdom en een antiscion geeft iets indirects en verborgens aan, en ja daar zijn  sommige mensen heel erg blij mee.