Poseidon in Washington

Over ongeveer een maand is het weer zover, het astrologische jaar gaat dan beginnen als de Zon de Ram binnen gaat. Voor iedere plaats op aarde betekent het dat er een nieuwe jaarhoroscoop in gaat de zogenaamde ingress, die berekend kan worden voor de hoofdstad van een land of een regio maar in principe ook voor een heel specifieke plaats. De ingresshoroscoop is een belangrijk instrument in de mundane astrologie, dat overigens wel altijd in samenhang met andere mundane horoscopen zoals eclipsen en landhoroscopen wordt ingezet. Nu is het altijd leuk om zo aan het begin van het jaar te kijken naar wat de ingress te zeggen heeft en dat zullen we ook doen, maar het is in feite nog interessanter om terug te kijken naar wat de vorige ingress heeft gebracht.

Het is de mens eigen om altijd hoopvol naar de toekomst te kijken, wat nog niet is gebeurd kun je nog invullen met je wensen en daarom wordt het zo leerzame terugkijken altijd wat verwaarloosd. Dus is het een goed idee om eens terug te kijken op het astrologische jaar 2018, waarover op deze blog een jaar geleden het volgende werd gezegd in verband met de ingress van de VS (klik op de link hieronder om de ingresshoroscoop 208 van de VS  te kunnen bekijken):

IINGRESS VS 2018

“In de nieuwe ingress is het weer Neptunus die in het oog springt, pal op het MC. Dat is niet al te best voor een stabiele regering die een helder beleid voert, de woeste zeegod domineert het jaar. Dat kan ook wijzen op een herhaling van de orkanen en overstromingen van vorig jaar, het MC zelf staat op de ster Achernar die te maken heeft met het verlies van de controle over de zonnewagen. Dat is niet zo fijn want het controleren van de zonnewagen is juist wat de regering moet doen. Heer 10 is ook in deze horoscoop retrograde, maar het meest in het ook springt de Saturnus-Mars conjunctie op de descendant, het punt van de relatie met de ander.  Dat wijst op sterke conflicten, dat Saturnus als Heer 7 op de blind-agressieve Facies staat maakt de zaken er niet beter op. Never a dull moment, zal dus wel het motto van de VS onder Trump blijven komend jaar.”

                            TRUMP UN

De orkanen die in het astrologisch jaar 2017 de VS teisterden, toen Neptunus op de Ascendant viel, zijn in 2018 niet terug gekomen, het feit dat Neptunus op het MC staat, laat zien dat de chaos van de woeste zeegod zich vooral via de regering manifesteert.Trump is inderdaad een totaal onberekenbare windvaan gebleven die het ene moment de Noord-Koreanen bedreigt met “fire and fury” om het andere moment te verklaren dat hij en de psychopathische Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un “verliefd zijn geworden”.  Ook de Saturnus/Mars conjunctie op de descendant (partners) heeft zich laten zien, de betrekkingen met de bondgenoten in Europa zijn er niet echt beter op geworden, een combinatie van onberekenbaar optreden (wat ook werkt als een vorm van mind control en door Tump bewust zo wordt ingezet) en botheid heeft de aloude relaties stevig onder druk gezet.

INGRESS VS 2019

Hoe ziet dat er komend jaar uit (klik op de link hierboven om de ingress vvoor 2019 te kunnen bekijken)? In 2017 hadden we Neptunus op de ascendant van de ingress, in 2018 stond hij op het MC en nu valt hij op de descendant. Met Trump aan het roer krijgt de altijd slechte geluimde zeegod blijkbaar vrij spel. Mercurius is in de ingresshoroscoop de heerser van zowel het eerste als het tiende huis en dus verreweg de belangrijkste planeet in de horoscoop, hij is in val en vernietiging, loopt  retrograde en staat conjunct Neptunus! Meer competentie, helderheid en betrouwbaarheid in de betrekkingen is niet te verwachten temeer omdat de descendant met Neptunus op Achernar valt, de ster van de usurpatie en de Zonnewagen die neerstort en het land verbrandt. Vorig jaar stond deze constellatie op het MC!! Het lijkt een beetje het Trump-thema, Poseidon in Wahington.

De Maan is op weg naar een oppositie met de Zon, het is bijna Volle Maan en dat is altijd een tijd van grote spanningen, tussen de machthebbers (Zon)  en het volk (Maan)  bijvoorbeeld. De Maan staat op Labrum de hoofdster van de Beker en een ster van het noodlot. Het wil zeggen dat de beker geledigd zal moeten worden, iets dat al in de lucht hangt zal zich dit jaar manifesteren. Zal Trump proberen via het uitroepen van de noodtoestand nog botter zijn zin door te drijven en daardoor nog grotere spanningen oproepen? De MC/IC-as valt over de sterren-as Aldebaran/ Antares, twee zeer krachtige martiale sterren, dat ziet er ook niet erg vredig uit. Natuurlijk kon ik de verleiding niet weerstaan om al naar de ingresshoroscoop voor  het verkiezingsjaar 2020 te kijken, en daarin lijkt Poseidon Washington verlaten te hebben, wat er op kan wijzen dat Trump niet herkozen zal worden.

 

Le pays du Grand Roi

Dans toutes les péripéties qui entourent le Brexit, la position de l’Irlande joue un très grand rôle. Il est en fait impossible de voir ce qu’il faut faire avec la frontière entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord, lorsque le Royaume-Uni aura quitté l’UE. Elle ne peut en effet demeurer aussi ouverte qu’elle l’est à présent, mais alors va-t-on en revenir à de véritables postes-frontières ? Et le plus gros de tous les gros soucis : le retour de la frontière, va-t-il mener au réveil du conflit armé entre les catholiques pro-irlandais et les protestants fondamentalistes d’Irlande du Nord ? Que montre l’horoscope de l’Irlande, a-t-on raison de se faire du souci ? Pour le voir, nous partirons de la Grande Conjonction (GC) de Saturne et Jupiter qui a précédé le couronnement du Grand Roi Rory en 1166, qui a régné peu de temps en tant que premier souverain celte de toute l’Irlande. Comme d’habitude, cette GC peut se voir comme le thème natal du pays.

On ne débattra pas ici de cet horoscope de l’Irlande, on l’a déjà fait sur ce blog, nous verrons seulement les progressions à divers moments importants de l’histoire irlandaise. Une première période dans l’histoire de l’Irlande, qui est encore bien présente dans la conscience nationale, c’est la Grande Famine de 1845-1850. À la suite d’une maladie, les récoltes de pommes de terre périclitèrent, et un million d’Irlandais sont morts de faim, alors qu’un autre million ont émigré, le pays s’est littéralement vidé. L’année la plus difficile, ce fut 1847, appelée aussi “black “47”, et les progressions pour cette année (cliquez sur le lien ci-dessous) le montrent de toute évidence.

IERLAND BLACK 47

Le Soleil, l’Ascendant et Vénus (Almutem Figuris du radix) se déplacent en progressions à travers la redoutable zone critique, fin Taureau/début Gémeaux, où se situent Algol, les Pléiades et les Hyades. Ces facteurs mettent des années à progresser au travers de cette zone et la crise a duré effectivement cinq ans environ. Exactement en 1847, au sommet de la crise, il y eut une Pleine Lune progressée, toujours un moment de tensions fortement exacerbées, la Lune se trouve aussi en plus sur Neptune qui cause le chaos.

IERLAND TROUBLES

 

IERLAND KAART

Un peu plus d’un siècle plus tard, courant 1969, les tensions accumulées en Irlande du Nord arrivèrent à une première et violente déflagration. Ce fut le début de ‘’The Troubles”, la lutte sanglante entre activistes pro-Irlandais et pro-Anglais, qui ne cessa qu’une trentaine d’années seulement plus tard. Il est bien vrai que nous ne voyons pas de grandes tensions s’étendre sur 30 ans dans le thème natal, mais le début de la lutte sanglante et de la période troublée est bien visible. En 1969, le MC passe au travers de la zone Algol et la Lune est encore en voie de passer par la même zone, alors que le MC se rapproche de Pluton.

IERLAND CRISIS 2010

Troisième moment dans cette brève investigation qu’on peut utiliser, c’est la récente crise économique : en 2010, la turbulente et florissante économie du “ Tigre celtique” a dévissé de façon dramatique et l’Irlande fut sauvée de la banqueroute grâce à la perfusion de l’UE. Ce moment aussi, de crise sévère au royaume du Grand Roi, on le voit très clairement : il y a une Nouvelle Lune sur le Nœud Sud, ce qui veut dire une éclipse en progression !!! Pas de transit prolongé cette fois à travers une zone critique, mais un regain de tension plus court, l’Irlande a assez vite repris le dessus.

IERLAND

 

Het land van de Hoge Koning

In alle perikelen rond de Brexit speelt de positie van Ierland een hele grote rol. Het is namelijk onduidelijk hoe het moet met de grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten heeft. Zo open als deze nu is, kan die dan niet blijven, maar komen er echte grensposten terug? En de allergrootste zorg: zal de terugkeer van de grens, leiden tot het oplaaien van het gewapende conflict tussen de pro-Ierse katholieken en de protestantse fundamentalisten in Noord-Ierland?  Wat laat de horoscoop van Ierland zien, is er reden voor zorg? Om dat te bekijken gaan we uit van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter  (“GC”) die viel voor de kroning van Hoge Koning Rory in 1166, die korte tijd regeerde als eerste Keltische koning van heel Ierland. Zoals gewoonlijk kan deze GC gezien worden als de geboortehoroscoop van het land.

Deze Ierse horoscoop zal hier nu niet worden besproken, dat is al eerder gebeurd op deze blog, we zullen alleen kijken naar de progressies in deze horoscoop op diverse belangrijke  momenten in de Ierse geschiedenis. Een eerste periode in de Ierse geschiedenis die nog steeds heel sterk aanwezig is in het nationaal bewustzijn is de Grote Hongersnood van 1845-1850. Door een ziekte mislukten de aardappeloogsten, een miljoen Ieren stierf de hongerdood en nog eens een miljoen emigreerde, het land liep leeg. Het ergste jaar was 1847, ook wel “black “47” genoemd en de progressies voor dat jaar (klik op de link hieronder) laten het heel duidelijk zien.

IERLAND BLACK 47

De Zon, de ascendant en Venus (Almutem Figuris in de radix)  bewegen zich in progressie door de beruchte crisis-zone eind Stier/ begin Tweelingen waar zich Algol, de Pleiaden en de Hyaden bevinden. Deze factoren doen er in progressie jaren over om door deze zone te bewegen en de crisis duurde inderdaad ongeveer vijf jaar. Exact in 1847 op het hoogtepunt is er een progressieve Volle Maan, altijd een moment van sterk verhoogde spannningen, de Maan staat ook nog eens op de chaos veroorzakende Neptunus.

IERLAND TROUBLES

Meer dan een eeuw later in de loop van 1969 kwamen de toenemende spanningen in Noord-Ierland tot een eerste gewelddadige uitbarsting. Het was het begin van ‘’The Troubles” de bloedige strijd tussen pro-Ierse en pro-Engelse terroristen waaraan pas dertig jaar later een einde kwam. Weliswaar zien we niet dertig jaar lang grote spanning in de horoscoop maar het begin van de bloedige en ontwrichtende strijd is wel goed te zien. In 1969  beweegt het MC zich door de Algolzone en is de  Maan op weg naar dezelfde zone, terwijl het MC op Pluto af gaat.

IERLAND CRISIS 2010

Als derde moment in dit korte onderzoek, kan het recente economische crisisjaar dienen, in 2010 klapte de onstuimig gegroeide economie van de “ Keltische Tijger”  dramatisch in elkaar en Ierland werd met een EU-infuus van een bankroet gered. Ook dit moment van grote crisis in het rijk van de Hoge Koning is duidelijk te zien, er is een nieuwe Maan op de Zuidkoop, dat wil zeggen een eclips in progressie!!  Geen lange doorgang dit keer door een crisiszone maar een kortere hoogspanning, Ierland was er ook redelijk snel weer bovenop.

 

                                    IERLAND KAART

De conclusie kan alleen maar zijn dat deze horoscoop prima werkt. Maar zijn er dan verontrustende ontwikkelingen te zien op het moment? Mogen we vrezen dat de Brexit zal leiden tot een hervatting van “’The Troubles”’ Het antwoord  is nee, er zijn op dit moment in 2019 geen forse toenemende spanningen te zien in de Ierse horoscoop. Ongetwijfeld zal de Brexit allemaal nog heel wat problemen veroorzaken aan de Iers-Noord-Ierse grens, maar een directe  terugkeer van het geweld of een extreme crisis daar hoeven we niet voor te vrezen. Voor de volledigheid hieronder nog de geboortehoroscoop van Ierland.

IERLAND

 

L’UE à un tournant

La date fatidique du 30 mars approche à grands pas, où le Brexit sera officiel. Il n’y a aucun signe que des discussions constructives auront encore lieu avec l’UE d’ici un mois, et on ne sait pas clairement ce qu’en seront les suites, l’économie britannique en souffre déjà pas mal pour le moment. Pour l’UE, ce sera aussi un moment sans précédent, pour la première fois, un État-membre de l’Union va la quitter et c’est pourquoi il est intéressant de voir ce qui nous attend dans l’horoscope de l’UE. Pour pouvoir suivre ceci, nous allons partir du thème du moment de la signature du Traité de Rome, qui est la véritable base du processus de l’unification de l’Europe (25-3-1957, 18h30, ASC 6.11 Balance). Cet horoscope ne sera pas analysé ici, cela a déjà été fait sur ce blog.

EU PROGRESSIES

Il est toujours judicieux de voir d’abord les progressions, qui donnent les grandes lignes au sein desquelles tout va prendre une autre forme. Pour être exact, il s’agit là des progressions secondaires des planètes (et des parts planétaires) et des directions primaires des angles, ASC et MC. Car les angles ne font pas de mouvement secondaire, et donc on doit utiliser une autre clé pour suivre leurs mouvements. Ce qui signifie qu’il faut aussi calculer les parts progressées du Soleil et de la Lune, la Pars Fortunae et la Pars Solis sur base des directions primaires de l’ASC (en combinaison avec les positions secondaires du Soleil et de la Lune). Rien de surprenant si les mouvements des divers facteurs astrologiques aussi se calculent de façon différente. Rien qu’à eux six, les facteurs donnent la tendance principale : les angles (ASC et MC), les Luminaires Soleil et Lune, et les Parts des Luminaires (Pars Solis et Pars Fortunae).

Ces progressions les plus importantes montrent clairement le choc à venir pour l’UE (cliquez sur le lien ci-dessus pour afficher les progressions). D’entrée de jeu, la chose qui frappe, c’est que le Soleil, depuis longtemps déjà, parcourt la zone problématique qui va de la fin du Taureau à la moitié des Gémeaux, et qui commence avec Algol à 26° Taureau, ce qui fait près de dix ans déjà. En effet, l’Europe / l’UE a bien profité au cours de la dernière décennie et le Soleil vient d’atterrir sous Prima Hyadum, l’étoile alpha des Hyades. Celles-ci sont les nourrices de Bacchus qui, à leur grand désarroi, voient que leur enfant plein de promesses est devenu en grandissant un ivrogne invétéré, une grande déception donc ! Au bout de quatre ans, le Soleil arrivera sous Aldébaran, quittant la zone problématique et alors là, il pourra se faire un nouveau départ.

BREXT

 

L’autre Luminaire, la Lune, vient d’entrer en Taureau, ce qui veut dire que le maître du Taureau, Vénus/Maître de 8 de la mort et du changement irrémédiable dans le radix de l’UE, est activée, ce qui sera bien visible. La Lune fait aussi une opposition à Neptune, ce qui montre le chaos. L’Ascendant primaire passe sous l’étoile Agena en rapport avec les choses inattendues qui deviennent incontrôlables et la Part du Soleil, qui se déplace à reculons au travers des signes, vient juste d’entrer en Sagittaire. Du coup, Jupiter, le maître du signe du Sagittaire, est activé, et Jupiter se trouvant en Maison 12 du radix de l’UE, du chaos, et en Gémeaux, il se trouve en condition extrêmement précaire. La planète de l’union par-delà les frontières ne peut donc fonctionner convenablement dans un signe qui est gouverné par la planète du petit Mercure. Nous avons donc deux composants principaux qui rentrent dans un nouveau signe et il y a encore aussi le MC qui rentre dans un nouveau terme, le terme de Vénus, et voilà que Vénus, en tant que Maître de 8 de la mort et de la fin, est à nouveau activée.

De claires indications donc, et la révolution lunaire (RL) du moment du Brexit est tout aussi claire. L’Ascendant de RL tombe sous Algol, la maléfique coupeuse de tête et un peu plus loin, en Taureau, se tient Mars/Maître de 7 du partenaire, qui est sur le point de quitter le signe ! Maître de 7 se trouve en outre sous les Pléiades, les Sœurs en pleurs, qui sont bien souvent en relation avec la séparation et la déception !

LUNAAR BREXIT

 

EU in de bocht

 

Met rasse schreden nadert de onheilspellende datum van 30 maart, dan zal Brexit officieel een feit zijn.  Met nog een maand te gaan  zijn er geen tekenen dat er nog fatsoenlijke afspraken met de EU zullen komen, wat de gevolgen daarvan zullen zijn is onduidelijk, de Engelse economie lijdt er op het moment al behoorlijk onder. Voor de EU zal het ook een ongekend moment worden, voor het eerst zal een lidstaat de Unie verlaten en het is daarom interessant om eens te kijken wat er aan de hand is in de horoscoop van de EU. Om dat te kunnen volgen gaan we uit van de horoscoop van het moment van het ondertekenen van het Verdrag van Rome, dat immers de basis vormde van de  verdere Europese eenwording (25-3-1957, 18:30, Asc 6.11 Weegschaal). Deze horoscoop zal nu niet worden geduid, dat is al eerder op deze blog gebeurd.

EU PROGRESSIES

Het is altijd verstandig als eerste de progressies te bekijken, die geven de grote lijn aan waarbinnen al het andere vorm zal krijgen. Om exact te zijn, het gaat daarbij om de secundaire progressies van de planeten (en planeetpunten)  en de primaire directies van de hoeken Asc en Mc. Want de hoeken maken geen secundaire beweging en dus moet je een andere sleutel gebruiken om hun beweging te volgen. Dat betekent dat je ook de progressieve punten van de Zon en de Maan, het Pars Fortunae en het Pars Solis op basis van de primaire directie van de Asc berekent (gecombineerd met de secundaire posities van Zon en Maan). Dat de bewegingen van de verschillende astrologische factoren ook op een verschillende manier berekend worden is natuurlijk niet zo vreemd. Alles bij elkaar geven zes factoren de hoofdlijn aan, de hoeken (Asc en MC), de Lichten Zon en Maan en de punten van de Lichten (Pars Solis en Pars Fortunae).

Deze belangrijkste progressies laten de komende schok voor de EU duidelijk zien (klik op de link hierboven om de progressies te kunnen bekijken). Het eerste wat opvalt is dat dat de Zon al heel lang door de problematische zone eind Stier-begin Tweelingen loopt, die begint met Algol op 26° Stier, dat is al bijna tien jaar. Inderdaad heeft Europa / de EU het aardig voor zijn kiezen gehad het afgelopen decennium en de Zon is nu aangeland op Prima Hyadum, de hoofdster van de Hyaden. Dit zijn voedsters van Bacchus die tot hun ontzetting zien dat hun veelbelovende  kind is uitgegroeid tot een onverbeterlijke dronkaard, grote teleurstelling dus! Over vier jaar komt de Zon op Aldebaran, verlaat de problematische zone  en dan zal er dus een nieuwe start kunnen worden gemaakt.

                          BREXT

Het andere Licht de Maan, is net de Stier in gegaan wat wil zeggen dat de heerser van Stier, Venus/  Heer 8 van de dood en onomkeerbare verandering in de EU-radix, wordt geactiveerd, dat zal duidelijk zijn. De Maan maakt ook een oppositie met Neptunus, wat chaos laat zien. De primaire Ascendant loopt over de ster Agena die te maken heeft met dingen onverwacht zeer fors uit de hand lopen en het Punt van de Zon, dat achterwaarts door de tekens beweegt, is net Boogschutter in gegaan. Daardoor wordt Jupiter de heerser van Boogschutter geactiveerd, Jupiter staat in de EU-radix in het twaalfde huis van chaos en is in Tweelingen in uiterste beroerde conditie. De planeet van het grote eenworden over grenzen heen, kan niet goed uitwerken in een teken dat beheerst wordt door de planeet van het kleine, Mercurius. Dus hebben we twee hoofd-factoren die een nieuw teken ingaan en er is ook nog het MC dat een nieuwe term in gaat, de term van Venus, wat weer Venus als Heer 8 van dood en einde activeert.

Duidelijke aanwijzingen dus en de lunaar van het moment van de Brexit is al even duidelijk. De lunaar-ascendant valt op Algol, de kwaadaardige koppensneller en even verderop in Stier staat Mars/Heer 7 van de partner die op het punt staat het teken te verlaten! Heer 7 staat bovendien in de Pleiaden, de Wenende Zusters die ook vaak met scheiding en teleurstelling te maken hebben !

LUNAAR BREXIT

 

L’homme-oiseau Nykänen

Matty Nykänen est décédé lundi dernier, le célèbre sauteur à ski finlandais qui a repoussé les limites de son sport en sautant bien plus haut que tous ceux qui l’ont précédé. Ce qui lui a valu le surnom “l’homme-oiseau” et il est extraordinairement intéressant de voir comment ceci se traduit dans son horoscope. Et voilà que nous butons tout de suite sur un fameux problème. Le Finlandais Nykänen est né à Jyväskylä, à 62° de latitude nord, et plus nous nous rapprochons des pôles, plus les maisons ont tendance à se tasser les unes contre les autres ou à devenir très grandes. Quand on arrive très près du Pôle, cet effet est si prononcé qu’on obtient des maisons tout à fait bizarres, que décemment, on ne peut pas vraiment utiliser. C’est dû au fait que le Soleil, en ces latitudes extrêmes, se comporte bizarrement, il est par exempole à peine au-dessus de l’horizon ou ne se couche jamais dessous, or le décompte des maisons est généralement basé sur le mouvement du Soleil.

MATTY NYKANEN

Cliquez sur le lien ci-dessus pour afficher le radix de Nykänen, et vous verrez que les Maisons 12 et 6 sont très grandes, les autres maisons sont assez tassées les unes contre les autres et le MC se trouve en un endroit plutôt insolite. C’est un peu spécial mais pas encore irrémédiablement  tronqué, donc on peut encore utiliser une domification Placidus pour le radix, mais il y a des cas où cela ne fonctionne pas du tout. Il y aura énormément de petits découpages, qui ne vaudront pas grand-chose, et la seule échappatoire possible, c’est la très primitive domification par signes entiers. En ce cas, on perd pas mal de nuances, mais c’est mieux que d’avoir des maisons énormes ou toutes petites. Si le Soleil ne joue plus dans l’ordonnancement des maisons, comme au pôle, alors on peut aussi ne pas utiliser le déplacement du Soleil comme base de la domification. Ce qui montre, encore une fois, que l’astrologie n’est pas un système parfait.

Dans le cas de Nykänen, on peut encore agir sans cette échappatoire et la première chose qui saute aux yeux, c’est la position du MC. Le MC se trouve sous l’étoile Altaïr, l’une des très puissantes étoiles de 1e magnitude, et Altair est l’étoile alpha de l’Aigle, l’oiseau royal qui s’élance dans le ciel parce qu’ il aspire à rejoindre le monde des dieux !!! L’aigle est aussi la forme que revêt Jupiter pour enlever Ganymède jusqu’au ciel, là où il sera l’échanson au banquet des dieux. Littéralement, cela montre un homme-oiseau, ce qui est encore souligné par Maître de  10 de la carrière, un Saturne rétrograde dans un signe d’Air, en haut du ciel. Saturne, par son mouvement rétrograde, agit plutôt contre le cours normal des choses et c’est bien le cas.

altair

Saturne /Maître de 10 fait un sextile à orbe étroit avec Jupiter, la planète de l’espace aérien et du franchissement de limites, qui a une latitude presque maximale (sud) de – 1.36, toutes des indications d’activités aériennes et de dépassement des limites. Jupiter se trouve encore au carré du Soleil, qui se trouve sous la très puissante étoile du Chien, Procyon, Procyon en général, fait tout à sa manière. Les parts arabes rappellent cette impression : la Part du Soleil (Asc + Soleil – Lune), qu’on appelle aussi la Part d’Abondance, tombe sur la cuspide de 5 du sport et du jeu, et se trouve à l’opposition de Saturne et de la Part des Voyages aériens (Asc + 15 ° Balance – Saturne), qui est conjointe à Saturne/ Maître de 10.

MATTY NYKANEN

Maître de 10, c’est la Lune, le significateur le plus personnel de Nykänen et elle se trouve en Maison 12 de l’autodestruction et de l’addiction, dans les Pléiades, la Nébuleuse des Larmes. Ce n’est pas le top, Nykänen s’est enfoncé toute sa vie durant dans l’alcoolisme et fut même condamné pour violences. Voici bien une triste Lune, qui vient de quitter son exaltation en Taureau et aspirera toujours à retrouver cet état d’exaltation, une nostalgie profonde, incurable, ce ne sera plus jamais aussi bien qu’avant, reprenons donc un petit verre. Et sa turbulente vie amoureuse aussi a franchi des limites : Saturne rétrograde qui aspecte Jupiter avec sa latitude extrême, c’est aussi Maître de 7, et les Pléiades où se trouve Maître de 1 ont aussi beaucoup à voir avec les séparations. Nykänen a eu 6 mariages, le mariage lui allait toujours bien, Saturne / Maître de 7 a traditionnellement beaucoup de dignité en Verseau.

Vogelmens Nykänen

Afgelopen maandag overleed Matty Nykänen, de beroemde Finse skispringer die de grenzen van zijn sport verlegde door stukker hoger te springen dan iedereen voor hem. Hij kreeg daarom ook de bijnaam “de vogelmens” en het is buitengewoon interessant om eens te kijken hoe dat in zijn horoscoop te zien is. Daarbij stuiten we direct op een berucht probleem, de Finse Nykänen is geboren in Jyväskylä op 62° noorderbreedte en hoe verder we naar de polen toe bewegen, hoe sterker de huizen de neiging hebben samen trekken of juist heel groot te worden. Als je echt vlak bij de pool komt, wordt dat effect zelfs zo sterk dat je hele vreemde huizen krijgt die je eigenlijk niet meer met goed fatsoen kunt gebruiken. Dat heeft te maken met het feit dat de Zon zich op de hogere breedtes vreemd gedraagt, hij is bijvoorbeeld nauwelijks boven de horizon of gaat helemaal niet onder en de huizenberekening is meestal gebaseerd op de beweging van de Zon.

MATTY NYKANEN

Klik op de bovenstaande link om de radix van Nykänen te kunnen bekijken en je zult zien dat het twaalfde en zesde huis wel erg groot zijn, andere huizen behoorlijk samengetrokken zijn en het MC zich op een wat een vreemde plek bevindt. Het is wat eigenaardig maar nog niet onacceptabel onfatsoenlijk dus kan deze radix met Placidus-huizen nog wel gebruikt worden, maar er zijn gevallen waarin dat echt niet gaat. Er zullen heel wat Lappen zijn waarvoor dat geldt en dan is de enige noodgreep die we kunnen doen het zeer primitieve teken = huis-systeem te gebruiken. Dan verlies je veel nuance maar het is beter dan enorm grote of kleine huizen. Als de Zon geen ordenende rol meer speelt zoals aan de pool, dan kun je ook de Zonne-beweging niet gebruiken als ordeningsprincipe. Het laat nog eens zien dat astrologie geen perfect systeem is.

In het geval van Nykänen kan het nog zonder die noodgreep en het eerste dat in het oog springt is de positie van het MC. Het MC bevindt zich op de ster Altair, een van de zeer krachtige sterren van de eerste magnitude en Altair is de hoofdster van de Adelaar, de koninklijke vogel die naar boven naar de hemel vliegt uit verlangen naar de goddelijke wereld!! De Adelaar is ook de gedaante waarin Jupiter verschijnt om Ganymedes naar de hemel te voeren om schenker te zijn bij aan het godenbanket. Hier is letterlijk de vogelmens te zien, wat nog eens benadrukt wordt  door Heer 10  van beroep, een retrograde Saturnus in een Lucht-teken, hoog aan de hemel. Saturnus doet vanwege zijn retrogradegang iets wat tegen de normale loop der dingen in gaat en dat kun je wel zeggen.

                                     altair

Saturnus /Heer 10 maakt een sextiel met kleine orb met Jupiter de planeet van het Lucht-ruim en het doorbreken van grenzen, die een bijna maximale (zuidelijke) breedte heeft van – 1.36, allemaal indicaties van Lucht-activiteiten en het doorbreken van grenzen. Jupiter staat ook weer vierkant de Zon die op de zeer krachtige Hond-ster Procyon valt, Procyon doet het allemaal op zijn geheel eigen manier. De Arabische punten herhalen deze nadruk, het Punt van de Zon ( Asc + Zon – Maan) , ook wel het punt van Overvloed genoemd, valt op cusp 5 van sport en spel en staat in oppositie met Saturnus en het Punt van Reizen door de Lucht (Asc + 15 ° Weegschaal – Saturnus) staat conjunct Saturnus/ Heer 10.

 

                          MATTY NYKANEN

Heer 1 is de Maan, de meest individuele aanduider van Nykänen en bevindt zich in het twaalfde huis van zelfdestructie en verslaving in de Pleiaden, de Nevel der Tranen. Geen fijne stand, Nykänen worstelde zijn hele leven met verslaving aan alcohol en werd zelfs veroordeeld voor gewelddelicten. Dit is wel een hele treurige Maan die net zijn verhoging in Stier heeft verlaten en altijd zal blijven terug verlangen naar die verhoogde staat, een ongeneselijke diepe nostalgie, het wordt nooit meer goed zoals het ooit was, laat ik daar maar een borrel op nemen!  Ook zijn turbulente liefdesleven doorbrak grenzen, de retrograde Saturnus die Jupiter met zijn extreme breedte aspecteert, is ook Heer 7 en de Pleiaden waar Heer 1 op staat, hebben ook sterk met scheidingen te maken. Nykänen was zes keer getrouwd, trouwen deed hij altijd wel, de traditionele Saturnus / Heer 7 heeft in  Waterman veel waardigheid.